Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ρυθμίσεις για τη νομική βοήθεια (συνημ).

Ρυθμίσεις για τη νομική βοήθεια (συνημ).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα 30.9.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Μετά την κατάθεση στη Βουλή νομοθετικής ρύθμισης, σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 15 ν. 3226/2004 περί Νομικής Βοήθειας, κατά πλήρη υιοθέτηση των προτάσεων του δικηγορικού σώματος, ως προς την εκκαθάριση και καταβολή αποζημιώσεων από παροχή υπηρεσιών Νομικής Βοήθειας, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την αναστολή από 1.10.2021 της απόφασης, περί μη έκδοσης γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων στις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας.

Σύμφωνα με την κατατεθείσα διάταξη το ήμισυ της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο προ της οριστικής εκκαθάρισης με την έκδοση χρηματικού εντάλματος το οποίο εκδίδεται εντός δεκαπέντε ημερών αφού υποβληθούν στο ΤΑΧΔΙΚ α) η πράξη διορισμού του δικηγόρου, β) το ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής και η βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου. Τα ανωτέρω μπορούν να διαβιβάζονται στο ΤΑΧΔΙΚ και με ηλεκτρονικά μέσα.

Το υπόλοιπο της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικηγόρο μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και την απόδοση των νόμιμων κρατήσεων.

Ο δικηγόρος θα εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο κατά την είσπραξη του άνω υπολοίπου της αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την πλήρη εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Επισυνάπτεται η σχετική διάταξη