Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρακτικός οδηγός ασκούμενων και νέων δικηγόρων

Πρακτικός οδηγός ασκούμενων και νέων δικηγόρων

Πρόλογος

Πρόλογος

Ο παρών Οδηγός συντάχθηκε από την Επιτροπή Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης.

Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι να αποτυπωθεί η διαδικασία, με την οποία ο πτυχιούχος της Νομικής γίνεται Δικηγόρος, με τρόπο απλό, ευσύνοπτο και με τη μέγιστη δυνατή χρήση των ηλεκτρονικών μέσων προς διευκόλυνση του υποψήφιου και νέου Δικηγόρου.

Γι’ αυτό η Επιτροπή δημιούργησε τον Οδηγό και σειρά υποδειγμάτων σε μορφή αρχείων pdf, τα οποία ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει με τα στοιχεία του, γρήγορα και εύκολα, χωρίς να είναι απαραίτητη η τροποποίηση των αρχείων. Σε κάθε περίπτωση παρέχονται εκτυπωμένα υποδείγματα για τη συμπλήρωσή τους, αλλά είναι δυνατή και η εκτύπωση μη συμπληρωμένων των εγγράφων αυτών και η συμπλήρωσή τους χειρόγραφα.

Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα έργο σε εξέλιξη και είναι λογικό και αναμενόμενο να υπάρχουν σφάλματα, ατέλειες και ελλείψεις, για τις οποίες ζητούμε την κατανόηση των Συναδέλφων, αλλά και τη συνεργασία τους για τον εντοπισμό τους και τη διόρθωση ή συμπλήρωσή τους. Ο Οδηγός επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2023.

Ελπίζουμε ότι το Οδηγός αυτός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους Ασκούμενους και του νέους Δικηγόρους του Συλλόγου μας και θα καταστήσει την είσοδο των νέων συναδέλφων στη δικηγορική κοινότητα ευκολότερη και πιο ομαλή.

Η Επιτροπή Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων

Εισαγωγή

Η διάταξη της ύλης του Οδηγού ακολουθεί τη χρονική σειρά της εξέλιξης του πτυχιούχου της Νομικής Σχολής σε Δικηγόρο. Η διαδικασία χωρίστηκε σε έξι στάδια, την εγγραφή του πτυχιούχου ως ασκούμενου, τις εξετάσεις των υποψήφιων Δικηγόρων, την αίτηση διορισμού προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο, την εγγραφή στον e-ΕΦΚΑ και την εγγραφή στο ΛΕΔΕ.

Η παρουσίαση του κάθε σταδίου της διαδικασίας έγινε κατά το δυνατόν συνοπτικά. Στο τέλος του Οδηγού υπάρχουν δύο λίστες (checklists), οι οποίες αποτελούν χρήσιμο εργαλείο απέναντι στη γραφειοκρατία και οδηγίες για τη χρήση του Οδηγού. Η πρώτη λίστα αναφέρει όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην οποία ο κάθε Συνάδελφος μπορεί να σημειώσει τα δικαιολογητικά που έχει ήδη λάβει. Η δεύτερη παρουσιάζει όλη τη διαδικασία επιγραμματικά και με χρονική και λογική σειρά και ο κάθε Συνάδελφος μπορεί να σημειώσει την πρόοδό του και να οδηγηθεί εύκολα μέχρι το τέλος της διαδικασίας.

Υποχρεωτική ασφάλιση ασκούμενων δικηγόρων

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 48 Ν. 3996/5.8.2011, που τροποποίησε την διάταξη του άρθρου 1 Π.Δ. της 17/18-12-1938, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την διάταξη 1  άρθρου 11 Ν. 4997/2022, ΦΕΚ Α 219/25.11.2022, οι ασκούμενοι δικηγόροι, από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των πρώην Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Εθνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και καταβάλλουν μηνιαίως: (α) για την περίοδο από 1ης.1.2017 έως τις 31.12.2019, την ασφαλιστική εισφορά πρώτης πενταετίας του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 37 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), για παροχές σε είδος και σε χρήμα, (β) για την περίοδο από 1ης.1.2020 και εφεξής, την ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, για παροχές σε είδος και σε χρήμα, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές σε είδος και σε χρήμα.

Σύμφωνα με την διάταξη της § 2 άρθρου 11 Ν. 4997/2022, ΦΕΚ Α 219/25.11.2022, ” 2. Καταβληθείσες εισφορές, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιστρέφονται κατά το μέρος που υπερβαίνουν την εισφορά που προβλέπεται στην παρ. 1. Τυχόν καταλογισθείσες εισφορές, κατά το μέρος που υπερβαίνουν την εισφορά που προβλέπεται στην παρ. 1, διαγράφονται”.

1. Εγγραφή πτυχιούχου Νομικής Σχολής ως Ασκούμενου στον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

Για την εγγραφή πτυχιούχου Νομικής Σχολής ως Ασκούμενου στο Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση στη Γραμματεία του Συλλόγου καταθέτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής :

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Βεβαίωση Δικηγόρου Κοζάνης, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο αιτών ασκείται στο δικηγορικό του γραφείο
 4. Υπεύθυνη δήλωσηΝ. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι «δεν υπάγομαι στις περιπτώσεις των άρθρων 11 και 6 του Κώδικα Περί Δικηγόρων».
 5. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 6. Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης ογδόντα ευρώ (80,00 €)
 7. 2 Φωτογραφίες

2. Διαδικασία Εξετάσεων για το διορισμό Ασκουμένου ως Δικηγόρου

Για το διορισμό των Ασκούμενων ως Δικηγόρων διενεργείται διαγωνισμός, ο οποίος είναι πανελλήνιος και διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλες τις έδρες των Εφετείων. Ο διαγωνισμός διενεργείται δύο (2) φορές τον χρόνο, τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο και προκηρύσσεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας (στο εξής Ολομέλεια) (βλ. Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021). Οι υποψήφιοι εξετάζονται στους εξής κλάδους: α) Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας,  β) Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας,  γ) Εμπορικού Δικαίου, δ) Δημοσίου Δικαίου, Διοικητικής Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονομίας και  ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας.

Εδώ μπορείτε να δείτε Θέματα και Απαντήσεις Διαγωνισμών Δικηγόρων προηγούμενων εξεταστικών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος ή Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε., εφόσον έχουν περατώσει µε επιτυχία τη διαδικασία σύμφωνα µε το άρθρο 15 του τμήματος β΄ του ν. 4194/2013 ή τρίτου κράτους, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3328/2005 (Α 80) και να έχουν συμπληρώσει μέχρι και την τελευταία ημέρα διεξαγωγής τον διαγωνισμού το νόμιμο χρόνο άσκησης (18 μήνες).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν, σε προθεσμία που καθορίζεται από την σχετική Προκήρυξη, τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου, όπου υπάγεται ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπου είναι εγγεγραμμένοι, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση περί µη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του ν. 4194/2013.  Στην άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται :

Α) Πιστοποιητικό άσκησης, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω).

Β) Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικύρωση)

Γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και

∆) Απόδειξη κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Ολομέλειας, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, ποσού εξήντα (60,00) ευρώ,* στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων .…΄ εξεταστικής περιόδου …..».

* Το ύψος του ποσού για συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό καθορίζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας.

Αναλυτικές λεπτομέρειες για τον εκάστοτε διαγωνισμό εμπεριέχονται στην σχετική Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας για Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων, καθώς και στις Ανακοινώσεις της  Οργανωτικής  Επιτροπής Εξετάσεων υποψήφιων Δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

3. Δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης άσκησης

 1. Αίτησηγια τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης Δικηγόρου.
 2. Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου.
 3. Βεβαίωση του Δικηγόρου, στον οποίο ο υποψήφιος Δικηγόρος πραγματοποίησε άσκηση, στην οποία να αναγράφεται ότι ο ασκούμενος Δικηγόρος ασκήθηκε κοντά του συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση.

4. Διαδικασία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για διορισμό στο Πρωτοδικείο

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών ο υποψήφιος Δικηγόρος υποβάλλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αίτησή του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το διορισμό του.

Σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (η οποία επισυνάπτεται κατωτέρω), τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία κατατίθενται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση για διορισμό δικηγόρουστην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος και μεγαρόσημο των 3€, το οποίο μπορείτε να προμηθεύεστε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα http://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm επιλέγοντας: Δικαιοσύνης → Ένσημο ΤΑΧΔΙΚ → Ένσημο ΤΑΧΔΙΚ (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ ή συμπληρώνοντας τον κωδικό τύπου 2032.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, περί μη υπαγωγής του ενδιαφερομένου στα ασυμβίβαστα του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και περί μη καταδίκης στις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 6 του ιδίου Κώδικα.

 

Ακολουθεί η έκδοση Κωδικού Αριθμού Δημοσίευσης (ΚΑΔ) και ΦΕΚ.

Για τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης θα ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, (www.ministryofjustice.gr), όπου αναρτάται ο πίνακας επιτυχόντων, στον οποίο αναγράφονται οι  ΚΑΔ και ανανεώνεται συνεχώς.  Ακολούθως, με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στην ιστοσελίδα του Ε.Τ. (www.et.gr), επιλέγετε τη στήλη «Αναζήτηση Δημοσιευμάτων με ΚΑΔ» για να πληροφορηθείτε το ΦΕΚ διορισμού σας.

Για τη διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του εκάστοτε διαγωνισμού εκδίδεται σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (βλ. σελίδα διαγωνισμών δικηγόρων).

5. Ορκωμοσία

Ύστερα από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του διορισμού του ο Δικηγόρος πρέπει να ορκιστεί ενώπιον τριμελούς Δικαστηρίου. Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον της τριμελούς σύνθεσης του Εφετείου, εφόσον ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου έχει εγγραφεί εδρεύει στην περιφέρεια Εφετείου, άλλως στην τριμελή σύνθεση του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος δίνει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο.

Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό της συνεδρίασης, του οποίου προμηθεύεστε τέσσερα (4) αντίγραφα από την αρμόδια Γραμματεία.

6. Εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

Μετά την ορκωμοσία θα πρέπει να εγγραφείτε στο Μητρώο Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης προκειμένου να ολοκληρωθεί πλέον η διαδικασία. Για την εγγραφή σας απαιτείται αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Πρακτικό ορκωμοσίας (από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, που έγινε η ορκωμοσία)
 2. Φ.Ε.Κ.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση
 4. 2 Φωτογραφίες
 5. Παράβολο υπέρ Δ.Σ.Κ. 200,00 €

7. Εγγραφή στον e-ΕΦΚΑ

–    Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 20 του ν. 4488/2017 έχει επέλθει η αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα του δικηγόρου. Ειδικότερα, οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ. Δηλαδή πλέον η ασφάλιση των δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ συνδέεται αποκλειστικά με την ύπαρξη ενεργούς επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.

–    Με το άρθρο 22 του ν. 4892/2022 (ΦΕΚ 28/22-2-2022 τ. Α΄) προστέθηκε στο ν. 4387/2016 νέο άρθρο 39Α, με το οποίο ορίζεται νέα διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής των μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο 14/06-04-2022 e-ΕΦΚΑ:

 • Καταργείται η υποχρέωση απογραφικής δήλωσης («προεγγραφής») στον e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας, ως δικαιολογητικό για την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.
 • Η εγγραφή στον e-ΕΦΚΑ διενεργείται μετά την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν σχετικής αίτησης του υπόχρεου και σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος αυτεπάγγελτα, με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου.
 • Πραγματοποιείται απευθείας εγγραφή του πολίτη, ως ασφαλισμένου Μη Μισθωτού, υποβάλλοντας αίτηση ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία, μέσω διασταύρωσης στοιχείων που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.  Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης από τον υπακτέο στην ασφάλιση μη μισθωτό, το αρμόδιο όργανο του e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε αυτεπάγγελτη εγγραφή και ασφάλισή του.Ουσιαστικά, καταργείται η διαδικασία προεγγραφής και έτσι προηγείται η έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια ακολουθεί η υποβολή αίτησης εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ. –    Για την έναρξη στη Δ.Ο.Υ.,  χρειάζονται τα εξής:

 • έντυπο Δ211 συμπληρωμένο,
 • Αστυνομική ταυτότητα,
 • παραστατικό για την έδρα και συγκεκριμένα:
  • μισθωτήριο, σε περίπτωση μίσθωση της έδρας,
  • Ε9, εάν είστε κύριος/α του ακινήτου της έδρας,
  • δωρεάν παραχωρητήριο, εάν η έδρα χορηγείται δωρεάν στον ενδιαφερόμενο από   συγγενή μέχρι α΄ βαθμού,
 • πιστοποιητικό εγγραφής από το Δικηγορικό Σύλλογο.

8. Εγγραφή στο Λ.Ε.Δ.Ε.

Η εγγραφή στο Λ.Ε.Δ.Ε. (Λογαριασμό Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών) είναι προαιρετική.

Η εγγραφή στον Λ.Ε.Δ.Ε. ισχύει από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης προς εγγραφή.

H εφάπαξ συνδρομή εγγραφής ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Τα μέλη που ζητούν την εγγραφή τους εντός 5ετίας από την ορκωμοσία τους, απολαμβάνουν ειδικών προνομίων που είναι:

– μηδενική εφάπαξ συνδρομή εγγραφής

– μηδενική καταβολή ετησίων συνδρομών για τρία (3) έτη

– πλήρης χορήγηση των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Για την εγγραφή στον Λ.Ε.Δ.Ε. το μέλος πρέπει να υποβάλλει:

– αίτηση-δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε εδώ
– πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης
– φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
– αντίγραφο της κατάθεσης του ποσού των 20,00 ευρώ στον υπ’ αριθμ.155/29607531 λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Εθνική τράπεζα (εφόσον απαιτείται)

Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν την εισφορά της Κ.Υ.Α. 61247/2015 μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών, από την ημερομηνία εγγραφής τους στον Λ.Ε.Δ.Ε.

πηγή: lede.gr

Δικαιολογητικά, απαραίτητα για το σύνολο της διαδικασίας εγγραφής, εξετάσεων και διορισμού υποψηφίων Δικηγόρων

Στη λίστα αυτή αναφέρεται το σύνολο των δικαιολογητικών που θα χρειαστεί κάθε υποψήφιος συνολικά και όχι ανά στάδιο, προκειμένου κάθε φορά να αναζητείται ή συντάσσεται ο σωστός αριθμός και να αποφεύγεται η λήψη δύο φορές του κάθε δικαιολογητικού. Όπου υπάρχουν υποδείγματα υπάρχει σχετικός σύνδεσμος.

ΔικαιολογητικάΑπαιτούμεναΠροτείνεται να εκδοθούν
Αντίγραφο Πτυχίου34
Ληξιαρχική πράξη γέννησης1
Αντίγραφο ταυτότητας4
Φωτογραφίες4
Πιστοποιητικό άσκησης (αίτηση)1
Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (όπου ζητείται πιστοποιητικό του ΔΣ Κοζάνης από ασφαλιστικά ταμεία) (e-ΕΦΚΑ, ΛΕΔΕ)2
Πρακτικό ορκωμοσίας4

Checklist όλης διαδικασίας βήμα βήμα

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το βοηθό – λίστα όλης της διαδικασίας