Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρακτικός οδηγός ασκούμενων και νέων δικηγόρων

Πρακτικός οδηγός ασκούμενων και νέων δικηγόρων

Πρόλογος

Ο παρών Οδηγός συντάχθηκε από την Επιτροπή Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης.

Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι να αποτυπωθεί η διαδικασία, με την οποία ο πτυχιούχος της Νομικής γίνεται Δικηγόρος, με τρόπο απλό, ευσύνοπτο και με τη μέγιστη δυνατή χρήση των ηλεκτρονικών μέσων προς διευκόλυνση του υποψήφιου και νέου Δικηγόρου.

Γι’ αυτό η Επιτροπή δημιούργησε τον Οδηγό και σειρά υποδειγμάτων σε μορφή αρχείων pdf, τα οποία ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει με τα στοιχεία του, γρήγορα και εύκολα, χωρίς να είναι απαραίτητη η τροποποίηση των αρχείων. Σε κάθε περίπτωση παρέχονται εκτυπωμένα υποδείγματα για τη συμπλήρωσή τους, αλλά είναι δυνατή και η εκτύπωση μη συμπληρωμένων των εγγράφων αυτών και η συμπλήρωσή τους χειρόγραφα.

Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα έργο σε εξέλιξη και είναι λογικό και αναμενόμενο να υπάρχουν σφάλματα, ατέλειες και ελλείψεις, για τις οποίες ζητούμε την κατανόηση των Συναδέλφων, αλλά και τη συνεργασία τους για τον εντοπισμό τους και τη διόρθωση ή συμπλήρωσή τους.

Ελπίζουμε ότι το Οδηγός αυτός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους Ασκούμενους και του νέους Δικηγόρους του Συλλόγου μας και θα καταστήσει την είσοδο των νέων συναδέλφων στη δικηγορική κοινότητα ευκολότερη και πιο ομαλή.

Η Επιτροπή Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων

Εισαγωγή

Η διάταξη της ύλης του Οδηγού ακολουθεί τη χρονική σειρά της εξέλιξης του πτυχιούχου της Νομικής Σχολής σε Δικηγόρο. Η διαδικασία χωρίστηκε σε επτά στάδια, την εγγραφή του πτυχιούχου ως ασκούμενου, τις εξετάσεις των υποψήφιων Δικηγόρων, την αίτηση διορισμού προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την αίτηση διορισμού στο Εφετείο, την εγγραφή στον ΤΑΝ – ΤΕΑΔ, την εγγραφή στον ΤΥΔΕ και την εγγραφή στο ΛΕΔΕ.

Η παρουσίαση του κάθε σταδίου της διαδικασίας έγινε κατά το δυνατόν συνοπτικά. Στο τέλος του Οδηγού υπάρχουν δύο λίστες (checklists), οι οποίες αποτελούν χρήσιμο εργαλείο απέναντι στη γραφειοκρατία και οδηγίες για τη χρήση του Οδηγού. Η πρώτη λίστα αναφέρει όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην οποία ο κάθε Συνάδελφος μπορεί να σημειώσει τα δικαιολογητικά που έχει ήδη λάβει. Η δεύτερη παρουσιάζει όλη τη διαδικασία επιγραμματικά και με χρονική και λογική σειρά και ο κάθε Συνάδελφος μπορεί να σημειώσει την πρόοδό του και να οδηγηθεί εύκολα μέχρι το τέλος της διαδικασίας.

Υποχρεωτική η ασφάλιση των ασκούμενων

Σύμφωνα με το Ν. 3996/5.8.2011 (ΦΕΚ 170 Τεύχος Α’) οι ασκούμενοι Δικηγόροι από την εγγραφή τους στο οικείο Δικηγορικό Σύλλογο υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ καταβάλλοντες τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφ’ όσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές ασθενείας.

1. Εγγραφή πτυχιούχου Νομικής Σχολής ως Ασκούμενου στο Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

Για την εγγραφή πτυχιούχου Νομικής Σχολής ως Ασκούμενου στο Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση στη Γραμματεία του Συλλόγου καταθέτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής :

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Βεβαίωση Δικηγόρου Κοζάνης, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο αιτών ασκείται στο δικηγορικό του γραφείο
 4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι :
  • Δεν έχω καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο α.6 του Ν. 4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) ή σε αντίθετη περίπτωση έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις.
  • Δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης που προβλέπεται στο α. 142 παρ. 1 περ. Ε του Ν. 4194/13
 5. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 6. Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης ογδόντα ευρώ (80,00 €)
 7. 2 Φωτογραφίες

2. Διαδικασία Εξετάσεων για το διορισμό Ασκουμένου ως Δικηγόρου

Για το διορισμό των Ασκουμένων ως Δικηγόρων διενεργείται διαγωνισμός στις έδρες των Εφετείων, ο οποίος προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης δύο φορές το χρόνο κατά τον Μάρτιο και το Σεπτέμβριο (βλ. προκήρυξη Μαρτίου 2011).

Η αίτηση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλεται από τους υποψήφιους Δικηγόρους στο Εφετείο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούν τους όρους για τη συμμετοχή, δηλαδή κατέχουν πτυχίο Νομικής Σχολής, ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένου ομοταγούς Πανεπιστημίου και έχουν συμπληρώσει πρακτική άσκηση δεκαοκτώ μηνών, συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής :

 1. υπεύθυνη δήλωση (διαφορετική για άνδρεςγυναίκες), στην οποία θα δηλώνουν ότι:
  • Δεν έχω καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο α.6 του Ν. 4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) ή σε αντίθετη περίπτωση έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις.
  • Δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης που προβλέπεται στο α. 142 παρ. 1 περ. Ε του Ν. 4194/13
  • έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή πήραν νόμιμη απαλλαγή ή τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος.
 2. πιστοποιητικό άσκησης, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω).
 3. πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου
 4. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,  και
 5. γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου χρηματικού ποσού, το οποίο καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου, ως εξέταστρα.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού, δηλαδή κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου ή του Σεπτεμβρίου, αρχίζει η υποβολή των δικαιολογητικών στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους για τη χορήγηση του πιστοποιητικού άσκησης Δικηγόρου.

3. Δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης άσκησης

 1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης Δικηγόρου.
 2. Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου.
 3. Αντίγραφο πτυχίου. Μετά την κατάθεση του αντιγράφου αυτού ο Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να εκδώσει νέο αντίγραφο για να χρησιμοποιηθεί για την αίτηση προς το Εφετείο.
 4. Βεβαίωση του Δικηγόρου, στον οποίο ο υποψήφιος Δικηγόρος πραγματοποίησε άσκηση, στην οποία να αναγράφεται ότι ο ασκούμενος Δικηγόρος ασκήθηκε κοντά του συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση ή τουλάχιστον μέχρι την ημέρα που δημοσιεύεται η προκήρυξη του διαγωνισμού.
 5. Φωτοτυπία της κατάστασης των παραστάσεων, που ο ασκούμενος δικηγόρος πραγματοποίησε με το δικηγόρο, στον οποίο έκανε την άσκησή του, το οποίο πρέπει να είναι επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου που έγιναν οι παραστάσεις. Η επικύρωση γίνεται από τη Γραμματεία ύστερα από σχετική αίτηση του υποψήφιου Δικηγόρου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986 (διαφορετική για άνδρεςγυναίκες) ότι
  • Δεν έχω καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο α.6 του Ν. 4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) ή σε αντίθετη περίπτωση έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις.
  • Δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης που προβλέπεται στο α. 142 παρ. 1 περ. Ε του Ν. 4194/13οι οποίες προβλέπουν τα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του Δικηγόρου, που συνεπάγονται ότι ένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι δικηγόρος, καθώς και ότι ο υποψήφιος Δικηγόρος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές ή τελεί νομίμως εκτός στρατεύματος.
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του υποψήφιου Δικηγόρου.

4. Διαδικασία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για διορισμό στο Πρωτοδικείο

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών ο υποψήφιος Δικηγόρος υποβάλλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αίτησή του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το διορισμό του.

 1. Αίτηση διορισμού, στην οποία αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διορισθεί ο Υποψήφιος.
 2. Παράβολα του Ταμείου Νομικών.
  • Απόδειξη καταβολής υπέρ Τ.Α.Ν.  208,02 €.
  • Απόδειξη καταβολής υπέρ Τ.Ε.Α.Δ. 2,93 €
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986 ότι ο επιτυχών Δικηγόρος α)Δεν έχω καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο α.6 του Ν. 4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) ή σε αντίθετη περίπτωση έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις.
 2. β) Δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης που προβλέπεται στο α. 142 παρ. 1 περ. Ε του Ν. 4194/138 που προβλέπουν τα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του δικηγόρου, που συνεπάγονται ότι ένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι δικηγόρος.

Εντός ενός μήνα περίπου δημοσιεύεται η απόφαση διορισμού του νέου Δικηγόρου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την οποία και βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείο www.et.gr στο τεύχος Γ και με αναζήτηση του ονόματός σας στα περισσότερα κριτήρια.

5. Ορκωμοσία

Ύστερα από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του διορισμού του ο Δικηγόρος πρέπει να ορκιστεί ενώπιον τριμελούς Δικαστηρίου. Το κείμενο του όρκου έχει ως εξής :

«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους και να εκπληρώ τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό της συνεδρίασης, του οποίου προμηθεύεστε τέσσερα (4) αντίγραφα από την αρμόδια Γραμματεία.

6. Εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

Μετά την ορκωμοσία θα πρέπει να εγγραφείτε στο Μητρώο Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης προκειμένου να ολοκληρωθεί πλέον η διαδικασία. Για την εγγραφή σας απαιτείται αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Πρακτικό ορκωμοσίας (από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, που έγινε η ορκωμοσία)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση
 3. 2 Φωτογραφίες
 4. Απόδειξη καταβολής υπέρ Τ.Α.Ν.  208,02 €
 5. Απόδειξη καταβολής υπέρ Τ.Ε.Α.Δ. 2,93 €
 6. Παράβολο υπέρ Δ.Σ.Κ. 200,00 €

7. Εγγραφή στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών

 1. Αίτηση για εγγραφή στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών.
 2. Αίτηση για εγγραφή στον Τ.Ε.Α.Δ. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων). Κάθε αίτηση πρέπει να έχει 2,00 € ένσημο Τ.Α.Ν. & Τ.Ε.Α.Δ. (ενιαίο).
 3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος διορισμού (Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ), ορκωμοσίας & εγγραφής στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου (πιστοποιητικό μεταβολών).
 4. Ένα αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο).
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν : (ακριβής διατύπωση)
  • Την από του διορισμού σας πραγματική άσκηση της δικηγορίας και τη μη άσκηση έργων, που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων θεωρούνται ασυμβίβαστα με το λειτούργημα του δικηγόρου.
  • Αν από του διορισμού σας είστε ή όχι συνταξιούχοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού της Ελλάδας ή του εξωτερικού και σε καταφατική περίπτωση από ποια αιτία.
  • Αν προ της ασφάλισής σας στο Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Ασφάλισης Νομικών και συγκεκριμένα πριν την 1/1/1993 είχατε ή όχι ασφαλιστεί για συνταξιοδότηση στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  • Σε περίπτωση που πριν την 1/1/93 υπήρχε ασφάλιση σε άλλο ασφ/κό φορέα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο ή βεβαίωση του προηγούμενου φορέα από όπου να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης σε αυτόν.
  • Αν επιθυμείτε ή όχι να ασφαλιστείτε στο Τ.Α.Ν. & Τ.Ε.Α.Δ. με την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου και σε καταφατική περίπτωση από ποια ημερομηνία (Ισχύει για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/93).
  • Την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμείτε να υπαχθείτε. Αφορά τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/93 και αν δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία θα υπαχθείτε στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.
 1. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. ή τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α.
 2. Συμπληρωμένο το μηχανογραφικό έντυπο.

Όσοι ασκούμενοι δικηγόροι εγγράφονται στα Μητρώα του Τομέα με την ιδιότητα αυτή, υποχρεούνται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρου κάτω πενταετίας (ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται) (Ν. 1090/80, άρθρο 14)

Διεύθυνση :

Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
Τομέας Ασφάλισης Νομικών
Διεύθυνση Ασφάλισης Νομικών
Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων
Σωκράτους 53
104 31 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 210 5296165

8. Εγγραφή στον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (Τ.Υ.Δ.Ε.)

Για την εγγραφή στον Τ.Υ.Δ.Ε. γίνεται αίτηση και υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (Δικηγόρου)

 1. Αίτηση για την εγγραφή σας στον Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία δηλώνετε ότι δεν ασφαλίζεστε σε άλλο φορέα υγείας
 3. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σας από το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης (ημερομηνία εγγραφής, ημερομηνία ορκωμοσίας, αριθμό μητρώου κλπ) (Εδώ η αίτηση)
 4. Μία φωτογραφία
 5. Απόδειξη κατάθεσης 59,00 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (αριθμ. λογ. 040-545907-91) για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής (κωδικός υποχρέου 4755100 κωδικός αιτιολογίας 59 ή 20 εφόσον δεν υπάρχει στο σύστημα της Τράπεζας)
 6. Βεβαίωση εγγραφής στον Τομέα Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.

(Σημείωση: Η εγγραφή των Δικηγόρων των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων είναι υποχρεωτική στον Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Ν.4507/1966 και η αίτηση εγγραφής πρέπει να υποβάλλεται εντός τριμήνου από την ορκωμοσία).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 1. Αίτηση για την εγγραφή σας στον ΕΤ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία δηλώνετε ότι δεν ασφαλίζεστε σε άλλο φορέα υγείας και σε περίπτωση που διακόψετε την άσκηση θα το γνωρίσετε εγγράφως ή όταν ορκιστείτε θα υποβάλλετε πιστοποιητικό του Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία ορκωμοσίας σας
 3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο
 4. Μία φωτογραφία
 5. Απόδειξη κατάθεσης 59,00 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (αριθμ, λογ. 040-545907-91) για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής (κωδικός υποχρέου 4755100 κωδικός αιτιολογίας 59 ή 20 εφόσον δεν υπάρχει στο σύστημα της Τράπεζας)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (ΠΑΙΔΙΟΥ)

 1. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά την ασφάλιση του παιδιού του
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσου μέλους στην οποία να δηλώνει ότι το παιδί δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης-βάπτισης (σε περίπτωση παιδιού)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου σε περίπτωση εγγραφής του πρώτου έμμεσου μέλους
 5. Απόδειξη κατάθεσης 147,00 ευρώ για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς αναγνώρισης γάμου και 59,00 ευρώ για την εισφορά εγγραφής παιδιού (147,00 + 59,00 =206,00 ευρώ) με  κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (αριθμ. λογαριασμού 040-545907-91)

(Σημείωση:  αν έχει προηγηθεί η εγγραφή άλλου τέκνου ή εγγραφή συζύγου καταβάλλονται μόνο 59,00 ευρώ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (ΣΥΖΥΓΟΥ)

 1. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά την ασφάλιση του/της συζύγου
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει το άμεσο μέλος ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο/η σύζυγος να δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας (σε περίπτωση αλλαγής φορέα ασφάλισης, απαιτείται βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 5. Απόδειξη κατάθεσης 147,00 ευρώ για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς αναγνώρισης γάμου με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (αριθμ. λογ. 040-545907-91), σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί αναγνώριση γάμου με εγγραφή άλλου μέλους.(κωδικός υποχρέου 4755100 κωδικός αιτιολογίας 59 ή 20 εφόσον δεν υπάρχει στο σύστημα της Τράπεζας)

Διεύθυνση :

Ε.Τ.Α.Α.
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών
Ηπείρου 64
104 39 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 210 8811337

Φαξ : 210 8814398

9. Εγγραφή στο Λ.Ε.Δ.Ε.

Η εγγραφή στο Λ.Ε.Δ.Ε. (Λογαριασμό Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών) είναι προαιρετική.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης (πιστοποιητικό μεταβολών).
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο)
 4. Διπλότυπο κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα στον αριθμό λογαριασμού 155/296075-31 ποσού 235,00 ευρώ

Δικαιολογητικά, απαραίτητα για το σύνολο της διαδικασίας εγγραφής, εξετάσεων και διορισμού υποψηφίων Δικηγόρων

Στη λίστα αυτή αναφέρεται το σύνολο των δικαιολογητικών που θα χρειαστεί κάθε υποψήφιος συνολικά και όχι ανά στάδιο, προκειμένου κάθε φορά να αναζητείται ή συντάσσεται ο σωστός αριθμός και να αποφεύγεται η λήψη δύο φορές του κάθε δικαιολογητικού, έτσι στα αντίγραφα πτυχίου αναφέρεται το σύνολό τους, δύο (2), δηλαδή ένα αντίγραφο για την έκδοσης βεβαίωσης άσκησης και ένα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Όπου υπάρχουν υποδείγματα υπάρχει σχετικός σύνδεσμος.

Δικαιολογητικά Απαιτούμενα Προτείνεται να εκδοθούν
Αντίγραφο Πτυχίου 3 4
Ληξιαρχική πράξη γέννησης 1
Αντίγραφο ταυτότητας 4
Φωτογραφίες 4
Πιστοποιητικό άσκησης (αίτηση) 1
Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών  (όπου ζητείται πιστοποιητικό του ΔΣ Κοζάνης από ασφαλιστικά ταμεία) (ΤΑΝ-ΤΕΑΔ, ΤΥΔΕ, ΛΕΔΕ) 3
Πρακτικό ορκωμοσίας 4

Checklist όλης διαδικασίας βήμα βήμα

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το βοηθό – λίστα όλης της διαδικασίας