Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποχή Δικηγόρων Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης από διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών

Αποχή Δικηγόρων Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης από διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης συντάσσεται με την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας της 30/9/2021 και αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Κοζάνης μέχρι την 31/10/2021 :

Α) Από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων), πλην της περίπτωσης, κατά την οποία η Τράπεζα ή η Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων έχει χορηγήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο της έγγραφη βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο δανειολήπτης- καθού δεν ανήκει στα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020.

Β) Από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ), κατά τα ανωτέρω.