Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρακτικό Νο1 της Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων υποψήφιων Δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α’ εξεταστικής περιόδου.

Πρακτικό Νο1 της Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων υποψήφιων Δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α’ εξεταστικής περιόδου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Αποτελούμενη από τους: Κωνσταντίνο Πελεκούδα του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, Πρόεδρο της Επιτροπής, Νικόλαο Νικολαΐδη του Παναγιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς και Αριστείδη Τσότσκο του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας, μέλη της Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 7/23-03-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, με την παρουσία και της Γραμματέως της Επιτροπής,  Φωτεινής Μαγούλα του Δημητρίου, εκτελούσας καθήκοντα γραμματέα στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, η οποία ορίστηκε με την ίδια ως άνω απόφαση του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης.

Συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 23 Μαρτίου 2021, μετά από την από 23/03/2021 πρόσκληση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, προκειμένου να καθορισθεί ο χρόνος έναρξης υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών καθώς και να ρυθμιστεί κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για τη διενέργεια του πανελλήνιου διαγωνισμού δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021, ο οποίος προκηρύχθηκε με τη με αριθμό 2/9.2.2021 απόφαση της  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Γ 323/17.2.2021.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση, η Πρόεδρος έθεσε το θέμα του καθορισμού του χρόνου έναρξης υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών καθώς και της ρύθμισης κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για τη διενέργεια του πανελλήνιου διαγωνισμού δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021, ο οποίος προκηρύχθηκε με τη με αριθμό 2/9.2.2021 απόφαση της  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Γ 323/17.2.2021.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής.

Η Οργανωτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 13 και 18 έως 22 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208), όπως ισχύουν. 2. Τις υπ’ αρ. 1/9.2.2021, 2/9.2.2021 αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και 3. Το υπ’ αριθμ.  4/19.2.2021 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Αποφασίζει ομόφωνα

Ορίζει την Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 ως χρόνο έναρξης υποβολής των αιτήσεων και κατάθεσης των δικαιολογητικών των υποψηφίων για την συμμετοχή στον πανελλήνιο διαγωνισμό δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021 και χρόνο λήξης την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, όπως ορίζεται στην απόφαση 2/9.2.2021 της Συντονιστικής απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΦΕΚ Γ 323/17.2.2021).

Ορίζει την υποβολή της αίτησης συμμετοχής των υποψηφίων και κατάθεσης δικαιολογητικών στη Γραµµατέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Φωτεινή Μαγούλα (2461036018, 6972849677), εκτελούσας καθήκοντα γραμματέα στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, είτε δια ζώσης, είτε αποστέλλοντας αυτά ταχυδρομικά στον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης (Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης – Δημοκρατίας 25 – ΤΚ 50131 με την ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2021), είτε στο e-mail του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης ([email protected]). Η  Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις, θα ελέγχει τυπικά τα δικαιολογητικά και θα παρίσταται κατά τη διενέργεια των εξετάσεων για την παραλαβή των θεμάτων από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στην Αθήνα, την αναπαραγωγή φωτοτυπιών αυτών, τη διανομή αυτών στους υποψήφιους, την παραλαβή των γραπτών κάθε εξεταζόμενου, την ασφαλή διατήρηση αυτών και αποστολή  στους εξεταστές που θα οριστούν.

Να αποσταλεί η παρούσα στην Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στους Δικηγορικούς Συλλόγους Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων αυτών και στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης καθώς και να γνωστοποιηθεί στους αναπληρωτές των  μελών της Οργανωτικής Επιτροπής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω πανδημίας στις 23 Μαρτίου 2021.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ