Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων υποψήφιων Δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την 8η Απριλίου 2021 (τρία συνημμένα έγγραφα).

Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων υποψήφιων Δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την 8η Απριλίου 2021 (τρία συνημμένα έγγραφα).

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 για όλους τούς ∆ικηγορικούς Συλλόγους,  θα διενεργηθεί την Παρασκευή 16.4.2021, Σάββατο 17.4.2021 και Κυριακή 18.4.2021 στις έδρες των Εφετείων της χώρας. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται την ίδια ηµέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο πού υποδεικνύει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.

Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό οφείλουν από την Τετάρτη 24.3.2021 µέχρι και την Πέµπτη 8.4.2021 να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά τους στη Γραµµατέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Φωτεινή Μαγούλα (2461036018, 6972849677), εκτελούσα χρέη γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, είτε δια ζώσης, είτε αποστέλλοντας αυτά ταχυδρομικά στον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης (Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης – Δημοκρατίας 25 – ΤΚ 50131, με την ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2021), είτε στο email του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης ([email protected]) .

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση περί µη υπαγωγής τούς στα κωλύµατα και ασυµβίβαστα των άρθρων 6 και 7 τον Κώδικα ∆ικηγόρων.

Α) πιστοποιητικό άσκησης (να έχει συµπληρωθεί µέχρι και την τελευταία ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ο νόµιµος χρόνος άσκησης 18 µηνών ήτοι  έως 18/4/2021)

Β) φωτοαντίγραφο πανεπιστηµιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστηµίου (πτυχίο Νοµικού Τµήµατος ή Νοµικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε., εφόσον έχει περατωθεί µε επιτυχία η διαδικασία του άρθρου 15 του τµ. β” ή τρίτου κράτους, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) άρθρο 1 του ν. 3328/2005 –  δεν απαιτείται επικύρωση)

Γ) φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και

∆) Απόδειξη κατάθεσης του ποσού εβδοµήντα (70,00) ευρώ στον αριθ. 5011091124939 (ΙΒΑΝ GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, , στην οποία Θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συµµετοχή στο διαγωνισµό υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021».

Το πρόγραµµα εξετάσεων καθορίζεται ως εξής: –

Παρασκευή 16.4.2021 ώρα 17:00-19:00 Ποινικό ∆ίκαιο και Ποινική ∆ικονοµία – Σάββατο 17.4.2021 και ώρες: i) 09:00-11:00 Αστικό ∆ίκαιο και Πολιτική ∆ικονοµία, ii) 13:00-15:00 Εµπορικό ∆ίκαιο –

Κυριακή 18.4.2021 και ώρες: i) 09:00-11:00 ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, ∆ιοικητική ∆ιαδικασία και ∆ιοικητική ∆ικονοµία, ii) 13:00-15:00 Κώδικας ∆ικηγόρων και Κώδικας ∆εοντολογίας.

Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (Κτήριο πρώην Νομαρχίας Κοζάνης)