Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενημερωτικό Δελτίο για τις εισφορές του ΛΕΔΕ

Ενημερωτικό Δελτίο για τις εισφορές του ΛΕΔΕ

Τις τελευταίες ημέρες πολλοί συνάδελφοι, νυν και πρώην (διαγραμμένα) μέλη του ΛΕΔΕ, έλαβαν επιστολές από το τελευταίο σχετικά με οφειλές τους έως και την 31/12/2017.

Οι οφειλές αυτές αφορούν είτε ποσά τακτικών συνδρομών (παλαιός τρόπος υπολογισμού) πριν από την εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού έως την 31/8/2015, οπότε και θεσμοθετήθηκε η παρακράτηση συνδρομών κατά ποσοστό 5% επί των γραμματίων προείσπραξης, είτε υπόλοιπα συνδρομών μετά την 1/9/2015, στην περίπτωση που η παρακράτηση επί των γραμματίων προείσπραξης δεν επαρκούσε για την κάλυψη του ελάχιστου ποσού συνδρομών (408,00 € ανά έτος) (βλ. τρόπο υπολογισμού παρακάτω).

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης έχει καταβάλει για λογαριασμό των μελών του τακτικές συνδρομές έως και τις 30/4/2015 μέσω παρακράτησης από καταβληθέντα μερίσματα (η τελευταία παρακράτηση υπέρ ΛΕΔΕ έγινε από το μέρισμα της 30/11/2016).

Το υπολειπόμενο τετράμηνο του έτους 2015 (1/5/2015 έως και 31/8/2015), ποσού 135,50 €, πρόκειται να παρακρατηθεί για λογαριασμό των νυν μελών του ΛΕΔΕ από το αμέσως επόμενο μέρισμα, όποτε αυτό διανεμηθεί. Όσα όμως πρώην μέλη του ΛΕΔΕ έχουν διαγραφεί θα πρέπει να καταβάλουν τα ίδια το ποσό των υπολειπόμενων παραπάνω οφειλών του έτους 2015 και των τυχόν παλαιότερων οφειλών τους (λόγω της παύσης της παρακράτησης από τα μερίσματα μετά από την διαγραφή τους).

Όσον αφορά για τις εισφορές από 1/9/2015 και μετά το σύστημα υπολογισμού έχει ως εξής :

Από την 1/9/2015 και έως και σήμερα με αποφάσεις του ΔΣ του ΛΕΔΕ το ποσό της τακτικής συνδρομής έχει οριστεί στο ποσό των τετρακοσίων οκτώ ευρώ (408,00 €) ανά έτος.

Ποσοστό 5% επί της ακαθάριστης αξίας κάθε γραμματίου προείσπραξης εισφορών και δικηγορικής αμοιβής παρακρατάται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης και αποδίδεται στο ΛΕΔΕ. Το ποσό αυτό καταλογίζεται στην ατομική μερίδα κάθε μέλους του ΛΕΔΕ συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε έτους και αφαιρείται από την τακτική συνδρομή των 408,00 €. Στην περίπτωση που οι παρακρατηθείσες εισφορές (5%) υπολείπονται του ποσού των 408,00 € (τακτική συνδρομή), το μέλος θα πρέπει να καταβάλει την διαφορά. Στην περίπτωση που οι παρακρατηθείσες εισφορές (5%) υπερβαίνουν το ποσό των 408,00 € και ανέρχονται μέχρι το ποσό των 816,00 €, τότε το υπερβάλλον ποσό επιδοτεί τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, που δεν έχουν συμπληρώσει με την παρακράτηση του 5% το ποσό της τακτικής συνδρομής, προς τα οποία επιμερίζεται ισομερώς. Ποσό παρακράτησης πέραν των 816,00 € επιστρέφεται μετά την εκκαθάριση των εισφορών.

Μετά από την 31/1 κάθε έτους επανυπολογίζονται οι καταβληθείσες εισφορές των μελών, που δεν συμπλήρωσαν με την παρακράτηση του 5% την τακτική συνδρομή τους, με την επιδότησή τους από τις επιπλέον εισφορές άλλων μελών μεταξύ 408,00 € και 816,00 €.

Το υπόλοιπο που απομένει καταβάλλουν τα ίδια τα μέλη.

Παραδείγματα υπολογισμού συνδρομής μετά την 1/9/2015 :

Α. Έστω ότι μέλος του ΔΣΚ έχει καταβάλει ετήσια μέσω της παρακράτησης 5% επί των γραμματίων ποσό 1.000,00 € υπέρ ΛΕΔΕ.

Ποσό 408,00 € καλύπτει την τακτική ετήσια συνδρομή.

Ποσό 408,00 € (δηλαδή μέχρι το συνολικό ποσό παρακράτησης 816,00 €) επιδοτεί ισομερώς και αλληλέγγυα τα μέλη του ΔΣΚ που δεν έχουν καλύψει το ποσό της τακτικής ετήσιας συνδρομής τους.

Ποσό 200,00 € μπορεί να του επιστραφεί ή να διατηρηθεί στην μερίδα του ως πιστωτικό υπόλοιπο για την επόμενη χρήση.

Β. Έστω ότι μέλος του ΔΣΚ έχει καταβάλει ετήσια μέσω της παρακράτησης 5% επί των γραμματίων ποσό 816,00 € υπέρ ΛΕΔΕ.

Ποσό 408,00 € καλύπτει την τακτική ετήσια συνδρομή.

Ποσό 408,00 € (δηλαδή μέχρι το συνολικό ποσό παρακράτησης 816,00 €) επιδοτεί ισομερώς και αλληλέγγυα τα μέλη του ΔΣΚ που δεν έχουν καλύψει το ποσό της τακτικής ετήσιας συνδρομής τους.

Σ’ αυτήν περίπτωση το μέλος δεν λαμβάνει καμία επιστροφή.

Γ. Έστω ότι μέλος του ΔΣΚ έχει καταβάλει ετήσια μέσω της παρακράτησης 5% επί των γραμματίων ποσό 200,00 € υπέρ ΛΕΔΕ.

Ποσό 200,00 € καλύπτει μέρος της τακτικής ετήσιας συνδρομής.

Έστω ότι κατά το ίδιο έτος από τις παρακρατηθείσες εισφορές των λοιπών μελών συνολικά ως εισφορά αλληλεγγύης έχει παρακρατηθεί συνολικά ποσό 10.000,00 € και ότι τα μέλη που δικαιούνται επιδότησης είναι 100 (μέλη που έχουν καταβάλει μέσω της παρακράτησης ποσό κάτω των 408,00 €). Στην περίπτωση αυτήν κατά την ισομερή διανομή του ποσού της επιδότησης αλληλεγγύης το παραπάνω μέλος θα λάβει στην μερίδα του ποσό 100,00 € και θα πρέπει να καταβάλει από δικούς του πόρους το υπόλοιπο ποσό των 108,00 € (200,00 € (παρακράτηση 5% επί των γραμματίων) + 100,00 € (επιδότηση αλληλεγγύης) = 300,00 € – ετήσια οφειλόμενη συνδρομή 408,00 € -300,00 € =108,00 €) για την εξόφληση της ετήσιας συνδρομής του.

Μετά από την 1/9/2015 ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης δεν προβαίνει σε παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού υπέρ ΛΕΔΕ από τα διανεμούμενα μερίσματα. Οι μόνες παρακρατήσεις υπέρ ΛΕΔΕ γίνονται επί της αξίας των γραμματίων προείσπραξης κατά ποσοστό 5%, όπως παραπάνω αναλύεται. Ωστόσο αναφορικά με βεβαιωμένες οφειλές παρελθόντων ετών (1/9/2015 έως 31/12/2017) υπάρχει η δυνατότητα της παρακράτησης των βεβαιωμένων οφειλών προς το ΛΕΔΕ μέσω των μελλοντικών μερισμάτων, εφόσον κάθε μέλος, που επιθυμεί την παρακράτηση, ρητά εξουσιοδοτήσει τον ΔΣΚ να παρακρατήσει το όποιο τυχόν ποσό του μερίσματος και να καταβάλει για λογαριασμό του στο ΛΕΔΕ έναντι των βεβαιωμένων οφειλών του.

Υπενθυμίζεται ότι για την οφειλή της περιόδου 1/5/2015 έως 31/8/2015 δεν χρειάζεται η άνωθεν εξουσιοδότηση, καθώς ισχύει η εξουσιοδότηση που είχε δοθεί σύμφωνα με το παλαιό σύστημα υπολογισμού της ετήσιας συνδρομής και η παρακράτηση του ποσού αυτού θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα εντός του τρέχοντος έτους.

Παρακάτω θα βρείτε δύο συνδέσμους προς την ιστοσελίδα του ΛΕΔΕ για περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την εισφορά της ΚΥΑ 61247/2015 (ΦΕΚ 1811/21-8-2015 Τεύχος Β΄).

Ανακοίνωση ΛΕΔΕ της 22/1/2016

Ανακοίνωση ΛΕΔΕ της 3/6/2018

Ο Ταμίας
Χρήστος Λιάλιος

Ο Γενικός Γραμματέας
Αχιλλέας Καγιόγλου