Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Eoρδαίας: Τρόπος λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα από 25/01/2021 (06:00 π.μ.) έως 01/02/2021 (06:00 π.μ.).

Ειρηνοδικείο Eoρδαίας: Τρόπος λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα από 25/01/2021 (06:00 π.μ.) έως 01/02/2021 (06:00 π.μ.).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

       Ταχ.Δ/νση: Λαγοθηριανού και

Θεολογίδη, Πτολεμαΐδα.

 
       Τ.Κ.: 50200 
     Αρ Τηλεφώνου: 24630-22218,

24630-24576.

     FAX: 24630-24579

e-mail: [email protected]

 

 
      Αρ πράξης: 13/25-1-2021 

Πτολεμαΐδα: 25-1-2021

 

Προς

 1. Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης (Γραφείο Υπουργού)
 2. Τον κ. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης (Γραφείο Γενικού Γραμματέα)
 3. Την κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,
 4. Το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης
 5. Την Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων

 

 

 

Αφού λάβαμε υπόψη το άρθρ 1, ΑΑ 4 , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992/2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 186 Β/23-1-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Δικαστηρίων προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 25-1-2021 και ώρα 06.00 έως και Δευτέρα 1-2-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής, θα ισχύουν τα εξής:

 

 • Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4335/2015 [νέα τακτική].
 • Θα πραγματοποιούνται οι δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων, με τις εξαιρέσεις, που αναφέρονται παρακάτω. Για το σκοπό αυτό μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων και η δήλωση αυτή θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Συναινετικά αιτήματα αναβολής θα υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4764/2020 με δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι τις

12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί δήλωση από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται.

 • Θα πραγματοποιούνται οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων, οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς και οι δίκες επί υποθέσεων ειδικών νόμων, που εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, [υποθέσεις του νόμου 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 4745/2020] χωρίς την εξέταση μαρτύρων, στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης ένορκης βεβαίωσης, με τις εξαιρέσεις, που αναφέρονται παρακάτω με αριθμούς 4 και 5. Εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει, υποβολή δήλωσης θα απαιτείται και για τον κυρίως παρεμβαίνοντα σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων, αφού η κύρια παρέμβαση στη διαδικασία αυτή ασκείται με χωριστό δικόγραφο (arg 686 § 6 ΚΠολΔ εξ αντιδιαστολής). Δεν απαιτείται αντίθετα η υποβολή δηλώσεων από τρίτα πρόσωπα που προτίθενται να ασκήσουν πρόσθετη παρέμβαση κατά τη συζήτηση υπόθεσης ασφαλιστικών μέτρων. Για το σκοπό αυτό μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των

 

διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων και η δήλωση αυτή θα συνιστά προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Συναινετικά αιτήματα αναβολής θα υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4764/2020 με δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί δήλωση από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται.

Οι πολιτικές υποθέσεις που θα αποσυρθούν από το πινάκιο κατά τα προαναφερόμενα, θα προσδιορισθούν οίκοθεν σε νέα δικάσιµο, η οποία θα γνωστοποιείται στο Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης, µε επιµέλεια της γραµµατείας του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

 • Αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
 • Στη διαδικασία της κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας [άρθρο 803 παρ.3 ΚΠολΔ] δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

Στις υπ’αριθμούς 4 και 5 υποθέσεις προς αποφυγή συνωστισμού θα γίνεται, χρονοκατανομή, η οποία θα γνωστοποιείται την προηγούμενη της δικασίμου σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.2 ν.4764/2020.

 • Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες, που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας. [άρθρα 215, 237,

238 ΚΠολΔ] και εκείνες που αφορούν την κατάθεση δικογράφων για επαναπροσδιορισμό αιτήσεων, κατ’άρθρ 4Δ, 4ΣΤ, 4Η , 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ,4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020.

 • Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4764/2020.

 

 • Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών διαταγών, που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων του νόμου 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει συζητούνται διά υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, οι οποίοι ορίζουν τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.
 • Οι καταθέσεις δικογράφων θα πραγματοποιούνται μετά από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου, προς αποφυγή συνωστισμού. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις περί συμβιβαστικής επέμβασης Ειρηνοδίκη, κατ’αρθρ 209 επ. ΚΠολΔ.
 • Θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου, μετά από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου, προς αποφυγή συνωστισμού, η δε παραλαβή απογράφων και αντιγράφων θα γίνεται με τον ίδιο ως άνω τρόπο.
 • Θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας.
 • Θα πραγματοποιείται η κατάθεση αιτήσεων δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης κυρίας.
 • Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων, καθώς και οι κατατεθείσες διαθήκες.
 • Επί σχετικών αιτήσεων με επίκληση επείγουσας ανάγκης, θα εκδίδονται πιστοποιητικά [περί (μη) δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων, ανακοπών και τριτανακοπών, αλλά και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου], με ηλεκτρονική αίτηση, ή με φυσική παρουσία, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραμματέα, στον αριθμό 2463022218, προς αποφυγή συνωστισμού.
 • ΄Ενορκες βεβαιώσεις θα λαμβάνουν χώρα, κατόπιν κλήσεως και προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Προϊστάμενο της Γραμματείας, προς αποφυγή συνωστισμού.
 • Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις αποποιήσεων κληρονομίας, ούτε δηλώσεις τρίτου.

 

 • Θα πραγματοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια αυστηρά μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 2463022218
 • Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους σε άλλα αντικείμενα, πλην των προβλεπόμενων ως άνω εξαιρέσεων λειτουργίας του δικαστηρίου, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, την εξυπηρέτηση των οποίων θα κρίνει ως αναγκαία ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

Επίσης, κρίνεται επιβεβλημένο να ληφθούν τα ακόλουθα αναγκαία μέτρα για την προστασία των δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και κοινού και ειδικότερα:

α) Η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των χώρων του δικαστηρίου,

β) Η διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου,

γ) Η τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ ατόμων,

δ) Ο καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός των ακροατηρίων του Ειρηνοδικείου στα 15 άτομα με ευθύνη του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο Ειρηνοδίκη.

 

                     Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Εορδαίας

                 Αθηνά Φονηά

                                               Ειρηνοδίκης Α΄