Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας: Πράξη Προέδρου Εφετών με αριθμό 5/2021 για τη ρύθμιση ειδικότερων λειτουργιών του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας: Πράξη Προέδρου Εφετών με αριθμό 5/2021 για τη ρύθμιση ειδικότερων λειτουργιών του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Αριθμός πράξης: 5/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αφού λάβαμε υπόψη

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 §§ 1 ττερ. α , 2, 7 περ. α , στοιχ. δδ και γ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως ισχύει.
 2. Τη με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:6877/29.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπορας του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουάριου 2021 και ώρα 6:00.» (ΦΕΚ Β’ 341).
 3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας , αλλά και την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά το χρονικό διάστημα από 30.1.2021 έως και 7.2.2021.

Α. ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ προσωρινά

1          Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

2          Οι νόμιμες κα, δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων κα, άλλων ενεργειών ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

 1. Οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

 

Β. Από την εφαρμογή των ως άνω περιπτώσεων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

 1. Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α’ 87).
 2. Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον του Εφετείου, οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό κατ’ αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες του προηγούμενου εδαφίου γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν (1) εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.
 3. Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2912/2001 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α’ 51), στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.
 4. Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.
 5. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.
 6. Στις παραπάνω υποπερ. Β3, Β4 και Β5 λαμβάνει χώρα, την προτεραία εργάσιμη ημέρα της δικασίμου και μέχρι ώρα 12.00 μ., έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εξεταστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στη γραμματεία του Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου, με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail: [email protected]}. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται παρουσία TOJV πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η δήλωση του ανωτέρω εδαφίου από τους πληρεξούσιους δικηγόρους TOJV διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 2 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256), προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των δικηγόρων κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και κατ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ η οποία δήλωση υποβάλλεται στην ίδια ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) [email protected]., το αργότερο μέχρι την προτεραία εργάσιμη ημέρα της δικασίμου και μέχρι ώρα 12.00 μ..
 7. Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας δεύτερου βαθμού, οι δίκες δεύτερου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και οι δίκες δεύτερου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020, οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.
 8. Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται διά υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς της εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.
 9. Οι συμβάσεις μεταβίβασης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α 314) που αφορούν στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού των υπό ειδική εκκαθάριση των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε συναφής με αυτές πράξη. Η εν λόγω εξαίρεση καταλαμβάνει και τις συμβάσεις μεταβίβασης, που υπογράφηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 πριν τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και κάθε συναφή με αυτές πράξη.
 10. Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών
 11. Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις υποπερ. Β12, Β13 και Β14 της παρούσας, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων.
 12. Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
 13. Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
 14. Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.
 15. Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, A 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, A 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α’ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.
 16. Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (άρθρο 70 Π.Κ., ν. 4619/2019, Α’ 95).
 17. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και αφορούν βουλεύματα για πράξεις, για τις οποίες ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά ή για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023.
 18. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίαςγια την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτηση ή περιοριστικών όρων. Και
 19. Η δημοσίευση αποφάσεων.

 

Γ. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές.

Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά τα ανωτέρω διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ.Σ Κοζάνης.

Δ. Στις περιπτώσεις λειτουργίας των δικαστηρίων, είναι υποχρεωτικά:

α) Η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων) και γραφείων.

β) Η τήρηση απόστασης, κατ’ ελάχιστο 1,5 μέτρου, μεταξύ των φυσικών προσώπων, εντός του χώρου του Δικαστικού Μεγάρου (δικαστικών αιθουσών γραφείων κ.λπ.).

γ) Ο ανώτατος αριθμός των εισερχομένων εντός των δικαστικών αιθουσών για τις δίκες που συνεχίζονται εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, θα είναι δεκαπέντε (15) άτομα. Κατ εξαίρεση, ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία. Σημειωτέον ότι για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου των δεκαπέντε (15) ατόμων δεν συμπεριλαμβάνονται δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι.

Ε. Η λειτουργία του Εφετείου περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος του Εφετείου έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, και γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

ΣΤ. Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιοσδήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία του Εφετείου, εφόσον είναι εφικτό, γίνεται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

Ζ. Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Εφετείο, εφαρμόζονται κατ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76).

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στην Κοζάνη την 1η Φεβρουάριου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ