Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Τροποποίηση της από 10.2.2021 ΚΥΑ ως προς τις μετακινήσεις επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών: η επαγγελματική ταυτότητα του Συλλόγου υποκαθιστά την ηλεκτρονική απεικόνιση από το TAXISNET.

Τροποποίηση της από 10.2.2021 ΚΥΑ ως προς τις μετακινήσεις επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών: η επαγγελματική ταυτότητα του Συλλόγου υποκαθιστά την ηλεκτρονική απεικόνιση από το TAXISNET.

Σε συνέχεια της παρέμβασης της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με το ζήτημα της απόδειξης επαγγελματικής ιδιότητας των δικηγόρων δια της επίδειξης της επαγγελματικής ταυτότητας που εκδίδουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, και της σχετικής δήλωσης του αρμόδιου Υφυπουργού Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος έκανε δεκτό το αίτημα της Ολομέλειας, εκδόθηκε νέα τροποποιητική ΚΥΑ υπ’ αριθ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769 (ΦΕΚ τ. Β’ 586/13.2.2021) στην οποία ορίζεται ότι στο τέλος της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/ 10.2.2021 ΚΥΑ προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Ειδικώς οι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους».

Το ΦΕΚ τ. Β’/13.2.2021 είναι διαθέσιμο στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://bit.ly/2NqCY7I