Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι,

Σας αποστέλλουμε τη με Αριθ.Πρωτ.:16945/30.9.2022 προκήρυξη του Δήμου
Θερμαϊκού για πρόσληψη δύο(2) Δικηγόρων προς γνώση σας και για τις
δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,
Λάμπρος Αντωνίου

ΠΡΟΣ

Την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 16945/30-09-2022 Προκήρυξη για την πλήρωση
δύο (2) θέσεων Δικηγόρων παρ’ Εφέταις στον Δήμο Θερμαϊκού, με σχέση έμμισθης
εντολής, κατόπιν επιλογής, προς ενημέρωσή σας.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα που
εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω προκήρυξη δημοσιεύτηκε σήμερα, Τρίτη 11
Οκτωβρίου 2022, σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα (ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) που
εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Εκπρόσωπος του Δήμου Θερμαϊκού στην πενταμελή επιτροπή επιλογής δικηγόρων
είναι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος
Κούτουκας (τακτικό μέλος), με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Σπυρίδωνα Αδαμίδη.

Παρακαλούμε για την άμεση (αυθημερόν) ανάρτηση της προκήρυξης στα γραφεία
των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και την αποστολή στον Δήμο Θερμαϊκού (στο

e-mail: [email protected]) των σχετικών αποδεικτικών ανάρτησης
(σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 8. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ).

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ Διοικητικού

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Προσωπικού

Τηλ.:   2392330029

Email: dermentzoglou <mailto:[email protected]> @thermaikos.gr