Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη του προ – καποδιστριακού Δήμου Κοζάνης (χορτολιβαδικές – βραχώδεις εκτάσεις) έως την 29η/03/2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη του προ – καποδιστριακού Δήμου Κοζάνης (χορτολιβαδικές – βραχώδεις εκτάσεις) έως την 29η/03/2019
    
 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

       ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

14/02/2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρατείνεται έως και τις 29 Μαρτίου 2019, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη του προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.

 

Σας γνωρίζουμε ότι, με την αρίθμ. 19045/11-02-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΜΤΟΡ1Γ-ΡΘΩ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, τροποποιήθηκε (ως προς το τμήμα που αναφέρεται στην προθεσμία και στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων) η αρίθμ. 169235/19-10-2017  (ΑΔΑ: 73ΛΠΟΡ1Γ-ΟΧΡ) απόφαση, με την οποία αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του “Ελληνικού Κτηματολογίου” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), ο Δασικός Χάρτης του προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3889/10 (ΦΕΚ 182 Α΄), όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτων, η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκίνησε την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 29η Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή, και αφορά τόσο τους διαμένοντες στο εσωτερικό της χώρας, όσο και αυτούς που κατοικούν στην αλλοδαπή.

            Για τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση, στην ανωτέρω ιστοσελίδα του “Ελληνικού Κτηματολογίου”, μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων Δασικών Χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη του προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης (ΣΥΑΔΧ Δ.Κ. Κοζάνης), που βρίσκεται στο κτίριο  της  Αποκεντρωμένης  ∆ιοίκησης  Ηπείρου  –  ∆υτικής  Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, “Ισόγειο (πρώην   αίθουσα   Περιφερειακού   συµβουλίου)”   –   Τ.Κ.   50100, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2461053415, 2461053416, 2461053443, 2461053545 & 2461053508, τηλεομοιοτυπία: 2461053406, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: [email protected], τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07:30 π.μ.-15:30 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος Δασικός Χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να κατεβάζουν το επικαιροποιημένο ενημερωτικό έντυπο της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης από εδώ.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο τύπου (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Γραφείο τύπου (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Βορείου Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα

[email protected]

 

Επιμελητήριο Κοζάνης (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Ι. Φαρμάκη 2, Τ. Κ. 50131 Κοζάνη

[email protected]

 

Τ.Ε.Ε. / Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Μπουσίου & Εστίας 3, Τ. Κ. 50131 Κοζάνη

[email protected]

 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας

Πανδώρας 2, 50100 Κοζάνη

 

Δήμος Κοζάνης

Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Εφαρμογών & Υπηρεσίας Δόμησης

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

Δήμος Εορδαίας

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού

1ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Ασβεστόπετρας – (Πρώην Στρατόπεδο Φούφα)

Τ.Κ. 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

Δήμος Βοίου

Υπηρεσία Δόμησης

Πλατεία Διοικητηρίου – Τ.Κ. 50300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

Δήμος Σερβίων – Βελβεντού

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Πλατεία Ελευθερίας – Τ.Κ. 50500 ΣΕΡΒΙΑ

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης

 

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας

 

Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης

 

ΜΜΕ

 

Δημόσια Τηλεόραση. ([email protected])

 

Ανεξάρτητο διαδικτυακό τόπο «Δασαρχείο»