Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης: Ορθή επανάληψη της με αριθμό 8/2021 πράξη της κας Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης – Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων που ματαιώθηκαν στις 14/01/2021 και στις 21/01/2021.

Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης: Ορθή επανάληψη της με αριθμό 8/2021 πράξη της κας Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης – Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων που ματαιώθηκαν στις 14/01/2021 και στις 21/01/2021.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ

α) ως προς την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΕΕ  26/2019  υπόθεση, που εκ παραδρομής, περιλήφθηκε  στην

 αυτεπαγγέλτως ορισθείσα δικάσιμο της 25.11.2021 και ως εκ

 τούτου απαλείφεται και

β) προστίθεται στην αυτή δικάσιμο – της 25.11.2021- η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΜΤΕι 61/2020 υπόθεση

Κοζάνη, 16-3-2021

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΚΙΤΣΟΥ

 

 

Αριθμός  8/2021

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  KOZANΗΣ

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄ 256/23-12-2020) « Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Επικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως δικάσιμο προκειμένουνα συζητηθούν  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης οι υποθέσεις των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε διαρκούσης της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας (14-01-2021 και 21.01.2021) εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID – 19 και συγκεκριμένα :

α) 18.02.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,  οι με αριθμό έκθεσης κατάθεσης  δικογράφου  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης:

ΜΕ 129/2020, ΜΕ 174 /2020, ΜΕ 130/2020, ΜΕ145 /2020,

ΜΕ148 /2020, ΜΕ 159/2020, ΜΕ160/2020υποθέσεις,

β) την 18.03.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,  οι με αριθμό έκθεσης κατάθεσης  δικογράφου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης:

ΜΕ 88/2020, ΜΕ 92/2020, ΜΕ 99/2020ΜΕ 136/2020,

ΜΕ 150/2020, ΜΕ154 /2020,

ΜΤΕι 233/2020, υποθέσεις,

γ) την 11.11.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,  οι με αριθμό έκθεσης κατάθεσης  δικογράφου  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης:

ΜΤΕι 251/2018,  ΜΤΕι 222/2020, ΜΤΕι 223/2020,

ΜΤΕι 33/2019, ΜΤΕι 283/2019, , ΜΤΕι 284/2019

ΜΤΕι 6/2019, ΜΤΕι 52/2020,

ΜΤΕι 112/2017, ΜΤΕι 163/2017, ΜΤΕι 17/2018,

ΜΤΕι 174/2018,ΜΤΕι 175/2018,ΜΤΕι 311/2018

ΜΤΕι 151/2019, ΜΤΕι 175/2019, ΜΤΕι 193/2019,

ΜΤΕι 237/2019, ΜΤΕι 240/2019, ΜΤΕι 276/2019,

ΜΤΕι 278/2019, ΜΤΕι 279/2019, ΜΤΕι 280/2019,

ΜΤΕι 281/2019, ΜΤΕι 290/2019, ΜΤΕι 291/2019,

ΜΤΕι 295/2019, ΜΤΕι 299/2019, ΜΤΕι 8/2020,

ΜΤΕι 10/2020,ΜΤΕι 14/2020, ΜΤΕι 24/2020,

ΜΤΕι 64/2020,υποθέσεις,

δ) την 18.11.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,  οι με αριθμό έκθεσης κατάθεσης  δικογράφου  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης:

ΜΤΕι 240/2018, ΜΤΕι 300/2018,

ΜΤΕι 43/2020, ΜΤΕι 270/2020

ΜΤΕι 315/2017, ΜΤΕι 251/2020

ΜΤΕι 225/2020, ΜΤΕι 226/2020, ΜΤΕι 227/2020, ΜΤΕι 228/2020,

ΜΤΕι 266/2020, ΜΤΕι 267/2020, ΜΤΕι 268/2020, ΜΤΕι 269/2020,

ΜΤΕι 234/2018, ΜΤΕι 239/2019, ΜΤΕι 275/2019, ΜΤΕι 4/2020,

ΜΤΕι 42/2020,ΜΤΕι 51/2020,

ΕΕ 4/2020, ΕΕ 15/2020, ΕΕ 21/2018, ΕΕ 17/2019, ΕΕ 40/2019

ΕιΔΧΠ 28/2019 ΕιΔΧΠ 5/2020 ΕιΔΧΠ 19/2020 ΕιΔΧΠ 34/2020 ΕιΔΧΠ 38/2020 ΕιΔΧΠ 39/2020

 

ε) την 25.11.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,  οι με αριθμό έκθεσης κατάθεσης  δικογράφου  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης:

ΜΤΕι 180/2018, ΜΤΕι 181/2018

ΜΤΕι 249/2018, ΜΤΕι 265/2020

ΜΤΕι 177/2018, ΜΤΕι 178/2018, ΜΤΕι 200/2018, ΜΤΕι 201/2018

ΜΤΕι 60/2019, ΜΤΕι 61/2019, ΜΤΕι 71/2020

ΜΤΕι 264/2019, ΜΤΕι 265/2019

ΜΤΕι 245/2019, ΜΤΕι 246/2019,  ΜΤΕι 106/2020

ΜΤΕι 263/2018, ΜΤΕι 59/2019, ΜΤΕι 63/2019, ΜΤΕι 70/2019

ΜΤΕι 139/2020, ΜΤΕι 3/2021,

ΕΕ26/2019,  ΕΕ 54/2020,ΕΕ 91/2019,ΕΕ 13/2020, ΕΕ 14/2020,

ΕιΔΧΠ 41/2020, ΕιΔΧΠ 42/2020 ΕιΔΧΠ 43/2020 ΕιΔΧΠ 47/2020 ΕιΔΧΠ49/2020, ΕιΔΧΠ 60/2020  υποθέσεις,

Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης εργάσιμης της δικασίμου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected]:α) να υποβάλουν στην γραμματεία τoυ μονομελούς πρωτοδικείου τυχόν αίτημα αναβολής σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ, σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να παρασταθούν στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσής τους και να αιτηθούν την αναβολή, β) να ενημερώσουν την γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου σε περίπτωση που όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν μάρτυρα κατά τη συζήτηση της υπόθεσής τους (παρ. 2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου 158 του Ν. 4764/2020) προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου.

                                                             Κοζάνη, 5/02/2021

                                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

                                                              ΑΡΓΥΡΩ ΚΙΤΣΟΥ