Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Τμήματα θερινών διακοπών

Τμήματα θερινών διακοπών

ΑΡΙΘΜΟΣ    4/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

 

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διονύσιο Δάλλα (Εισηγητή), Αμαλία Καραμήτρου, Δημήτριο Καινούργιο, Αικατερίνη Καραΐνδρου, Βασιλεία Κοντομαθιού, Άρτεμις Κουκουρίκου, Πρωτοδίκες και Αλίκη Γιαννάτση, Πάρεδρο Πρωτοδικείου. Η Πρωτοδίκης Κοζάνης Βασιλική Μπουρνά και η Πρωτοδίκης Κοζάνης Ελισάβετ Λαφάρα απουσίαζαν.

Συνήλθε με πρόσκληση της Προέδρου Πρωτοδικών Κοζάνης στις 26 Μαΐου 2015 και ώρα 12.30 μ.μ, στο γραφείο αυτής με την παρουσία και της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Γεσθημανής Χατζηπαρασίδου, του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Νικολάου Δράμαλη, της Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης Ελένης Διαμαντίδου, κωλυομένου του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου και του Προέδρου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Κοζάνης, Δημήτριου Γκουλιάφα, ευρισκόμενη σε απαρτία, κατά το άρθρο 14 παρ.5 του Ν. 1756/1988, ως ισχύει, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) Δικαστών, που  υπηρετούν στο Δικαστήριο αυτό, παρίστανται οι εννέα (9), με θέμα, τον καθορισμό των τμημάτων δικαστικών διακοπών, για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2015 μέχρι 15ης  Σεπτεμβρίου 2015.

Σχετικά η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κοζάνης με το υπ’  αριθμ. 5/26-5-2015 έγγραφό της προς την Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Κοζάνης, που συγκλήθηκε για το λόγο αυτό από την Πρόεδρο Πρωτοδικών, εκθέτει τα παρακάτω: α) ορισμός για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου την 7η Ιουλίου 2015, 28η Ιουλίου 2015 και την 1η  Σεπτεμβρίου 2015, και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Έδρας την 1η Ιουλίου 2015, την 29η  Ιουλίου 2015  και την  2η Σεπτεμβρίου 2015.

Αφού λάβαμε υπ΄ όψη : 1) Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 2, 3, 14παρ, 4γ και 27 παρ.1Η του Ν. 1756/1988  << Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών >>  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 1868/1989. 2) Την κίνηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κοζάνης και τον αριθμό των λειτουργών της. Καταρτίζουμε τα τμήματα για το διάστημα των δικαστικών διακοπών από 1ης Ιουλίου 2015 μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου 2015 και ορίζουμε τους Εισαγγελικούς λειτουργούς που θα υπηρετήσουν σε αυτά ως εξής :

Α) Πρώτο τμήμα διακοπών από 1ης Ιουλίου έως και 5ης Ιουλίου 2015, θα υπηρετήσει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών  Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου.

Β) Δεύτερο τμήμα διακοπών  από 6ης Ιουλίου 2015  έως και 30ης  Ιουλίου 2015, θα υπηρετήσει ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Ιωάννης Μητσιόπουλος.

Γ) Τρίτο τμήμα διακοπών  από 31ης  Ιουλίου 2015 έως και 9ης Αυγούστου 2015, θα υπηρετήσει η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Μαργαρίτα Χρά.

Δ) Τέταρτο τμήμα διακοπών από 10ης Αυγούστου 2015 έως και 29ης Αυγούστου 2015, θα υπηρετήσει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου.

 Ε) Τέταρτο τμήμα διακοπών από 30ης Αυγούστου 2015, έως και 15ης Σεπτεμβρίου 2015, θα υπηρετήσει η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Μαργαρίτα Χρά.

Αφού ακούστηκε η Εισαγγελέας, η οποία στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης, έγινε συζήτηση επί του θέματος και επακολούθησε ψηφοφορία.

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με  το αρθρ. 27 παρ.1 έως 3 του Ν. 1756/88, όπως η παρ. 3 αντικ. με το άρθρ. 6 παρ.5 του Ν.1868/89, << στην περίοδο των δικαστικών διακοπών (1ης Ιουλίου έως 15ης Σεπτεμβρίου) τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια κατ΄ εξαίρεση δικάζουν : α) ποινικές υποθέσεις, β) υποθέσεις τις οποίες ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο χαρακτήρισε ως κατεπείγουσες, με σημείωσή του στην υποβαλλόμενη αίτηση. Ο ίδιος δικαστής μπορεί να διεξάγει κατά τη διάρκεια των διακοπών απόδειξη που δεν έχει αρχίσει, εάν από την αναβολή κινδυνεύει να ματαιωθεί, γ) υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα και αναστολή εκτέλεσης, διαταγές πληρωμής και πιστωτικούς τίτλους, εργατικές διαφορές, διαφορές αμοιβών για την παροχή εργασίας και απόδοση της χρήσης μισθίου. Κατά το μήνα Αύγουστο τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια δικάζουν μόνο : α) ποινικές υποθέσεις που εκδικάζονται με τη διαδικασία των άρθρ. 417-427 του ΚΠΔ ή για τις οποίες προβλέπεται προθεσμία εκδίκασης ή αφορούν τον καθορισμό συνολικής ποινής ή αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας και απόφασης ή αιτήσεις αναβολής της δίκης ή διακοπή της ποινής ή αντιρρήσεις ή αμφιβολίες για την εκτέλεση της ποινής και την ανασταλτική δύναμη ένδικου μέσου και β) αιτήσεις για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή την αναστολή εκτέλεσης απόφασης. Η ολομέλεια του δικαστηρίου καταρτίζει τα τμήματά της για το διάστημα των διακοπών, ανάλογα με την κίνησή τους και τον αριθμό των λειτουργών τους. Η απόφαση υποβάλλεται το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει δικαίωμα – εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημέρα που έχει περιέλθει σ’  αυτόν – να την παραπέμψει για συμπλήρωση, τροποποίηση ή ακύρωση στο αντίστοιχο όργανο του αμέσως ανώτερου δικαστηρίου ή εισαγγελίας….>>

Επομένως, συγκλήθηκε νόμιμα (σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, σε συνδ. με το άρθρ. 14 του ίδιου Ν. 1756/88, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 3 του Ν.1868/89) η ολομέλεια του Δικαστηρίου του Πρωτοδικείου Κοζάνης, μετά την υποβολή της πρότασης της Εισαγγελέως, για τον καθορισμό των τμημάτων, καθώς και των δικάσιμων και δικαστών που θα υπηρετήσουν σε κάθε τμήμα, κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών του δικαστικού  έτους 2014- 2015. Αφού ληφθούν δε υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες, οι μεταθέσεις των προαχθέντων και υπό προαγωγή δικαστικών λειτουργών, η υπηρεσία των δικαστικών λειτουργών στα τμήματα δικαστικών διακοπών των προηγούμενων τριών ετών, τα θέματα υγείας και οι έκτακτες οικογενειακές τους ανάγκες, η αρχαιότητά τους και οι δηλώσεις προτίμησής τους, πρέπει τα ζητήματα αυτά να ρυθμιστούν κατά τον λεπτομερώς στο διατακτικό διαλαμβανόμενο τρόπο, υπό την ακόλουθη περαιτέρω επισήμανση ότι σε περίπτωση μετάθεσης Δικαστικών Λειτουργών του Πρωτοδικείου, οι σε αυτό και σε αντικατάστασή τους τοποθετούμενοι θα καταλάβουν τις αντίστοιχες θέσεις και θα υπηρετήσουν στο τμήμα που ορίστηκαν να υπηρετήσουν οι μετατεθέντες.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Καθορίζει τα τμήματα των δικαστικών διακοπών του έτους 2015 του Πρωτοδικείου Κοζάνης σε τέσσερα (4), ως εξής :

 

Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Στο τμήμα αυτό, που διαρκεί από την 1η  Ιουλίου 2015 μέχρι και την 19η Ιουλίου 2015, θα υπηρετήσουν η Πρόεδρος Πρωτοδικών Αντωνία Βαρελά και ο Πρωτοδίκης Δημήτριος Καινούργιος. Θα υπηρετήσουν επίσης οι Ειρηνοδίκες, Γεώργιος Κιοσές από 1/7/2015 έως 10/7/2015, και η Χάρις – Μυτρώ Νάνου από 11/7/2015 έως 19/7/2015. Καθήκοντα Εισαγγελέα θα εκτελέσει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου από 1/7/2015  έως 5/7/2015 και ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ιωάννης Μητσιόπουλος από 6/7/2015 έως 19/7/2015.

Καθήκοντα προσωρινού ανακριτή θα ασκήσει ο Πρωτοδίκης Δημήτριος Καινούργιος.

Ορίζονται ως αναπληρωματικοί όλοι οι κ. δικαστές και Ειρηνοδίκες που δεν έχουν υπηρεσία στο τμήμα αυτό.

 

Β΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Στο τμήμα αυτό, που διαρκεί από την 20η Ιουλίου 2015 μέχρι και την 7η  Αυγούστου 2015, θα υπηρετήσουν οι Πρωτοδίκες Βασιλική Μπουρνά και Βασιλεία Κοντομαθιού. Θα υπηρετήσουν επίσης η Ειρηνοδίκης Χάρις-Μυρτώ Νάνου την 20/7/2015, η Ειρηνοδίκης Καλλιόπη Ζερβογιαννίδου από 21/7/2015 έως 31/7/2015, και η Πταισματοδίκης Παρθένα Κοσμίδου από 1/8/2015 μέχρι 7/8/2015. Καθήκοντα Εισαγγελέα θα εκτελέσει από ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ιωάννης Μητσιόπουλος από 20/7/2015 έως 30/7/2015 και η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών  Μαργαρίτα Χρά από 31/7/2015 έως 7/8/2015.

Καθήκοντα προσωρινού ανακριτή θα ασκήσει η Πρωτοδίκης Βασιλεία Κοντομαθιού.

Ορίζονται ως αναπληρωματικοί όλοι οι κ. δικαστές και Ειρηνοδίκες που δεν έχουν υπηρεσία στο τμήμα αυτό.

 

Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Στο τμήμα αυτό, που διαρκεί από 8ης Αυγούστου 2015 μέχρι και την 27η  Αυγούστου 2015, θα υπηρετήσουν οι Πρωτοδίκες Διονύσιος Δάλλας και Αμαλία Καραμήτρου. Θα υπηρετήσουν επίσης η Πταισματοδίκης Παρθένα Κοσμίδου από 8/8/2015 μέχρι 12/8/2015, η Ειρηνοδίκης Δήμητρα Τσιόλα από 13/8/2015 μέχρι 24/8/2015 και ο Ειρηνοδίκης Άννα Σουρανάκη από 25/8/2015 μέχρι 27/8/2015. Καθήκοντα Εισαγγελέα θα εκτελέσει η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών  Μαργαρίτα Χρά από την 8-8-2015 έως 9-8-2015 και η Εισαγγελίας Πρωτοδικών Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου από την 10-8-2015 έως και 27-9-2015.

Καθήκοντα ανακριτή θα ασκήσει η τακτική Ανακρίτρια Αμαλία Καραμήτρου.

Ορίζονται ως αναπληρωματικοί όλοι οι κ. δικαστές και Ειρηνοδίκες που δεν έχουν υπηρεσία στο τμήμα αυτό.

 

 Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Στο τμήμα αυτό, που διαρκεί από την 28η Αυγούστου 2015 μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2015, θα υπηρετήσουν η Πρόεδρος Πρωτοδικών Άννα Κουσιοπούλου η Πρωτοδίκης Αικατερίνη Καραΐνδρου και η Έμμισθη Πάρεδρος Αλίκη Γιαννάτση. Θα υπηρετήσουν επίσης η Ειρηνοδίκης Άννα Σουρανάκη από 28/9/2015 έως 5/9/2015 και η Ειρηνοδίκης Αθηνά Φονηά από 6/9/2015 έως 15/9/2015. Καθήκοντα Εισαγγελέα θα εκτελέσει η Εισαγγελίας Πρωτοδικών Γεσθημανή Χατζηπαρασίδου από την 28/8/2015 έως και 29/8/2015 και η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Μαργαρίτα Χρά, από 30/9/2015 έως και 15/9/2015.

Καθήκοντα προσωρινού ανακριτή θα ασκήσει η Πρωτοδίκης Αικατερίνη Καραΐνδρου.

Ορίζονται ως αναπληρωματικοί όλοι οι κ. δικαστές και Ειρηνοδίκες που δεν έχουν υπηρεσία στο τμήμα αυτό.

Η τακτική Ανακρίτρια Πρωτοδίκης Αμαλία Καραμήτρου θα μπορεί να εκτελεί χρέη τακτικού ανακριτή καθ΄ όλη τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών.

ΟΡΙΖΕΙ δικάσιμους για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου την 7η Ιουλίου 2015 την 28η Ιουλίου 2015 και την 1η  Σεπτεμβρίου 2015, και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Έδρας την 1η Ιουλίου 2015, την 29η  Ιουλίου 2015  και την  2η Σεπτεμβρίου 2015.

ΟΡΙΖΕΙ ως ημέρες ποινικών συνεδριάσεων των επ’ αυτοφώρω Πλημμελειοδικείων όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από ώρα 12.00 μεσημβρινή έως 14.00 μ.μ.

ΟΡΙΖΕΙ ως δικάσιμους για την εκδίκαση κατεπειγουσών πολιτικών υποθέσεων του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου την 2η Ιουλίου 2015, την 23 Ιουλίου 2015 (μόνο για τις υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου) και την 3η Σεπτεμβρίου 2015, ώρα δε τη συνήθη των συνεδριάσεων, δηλαδή 09.00 π.μ. για το Πολυμελές Πρωτοδικείο και 10.00 π.μ. για το Μονομελές Πρωτοδικείο.

OΡΙΖΕΙ ως δικάσιμους για την εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων την 1η Ιουλίου 2015, την 22η Ιουλίου 2015, την 12η Αυγούστου 2015 και  την 2η Σεπτεμβρίου 2015 και ειδικά για την εκδίκαση υποθέσεων ανάκλησης – μεταρρύθμισης αποφάσεων προσημείωσης υποθήκης κατά τις ημέρες που θα συνεδριάζει πολιτικό ή ποινικό δικαστήριο, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω και ώρα 12.00 μ., ενώ για την έκδοση διαταγών πληρωμής στα ως άνω τμήματα διακοπών, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από ώρα 10.00 π.μ έως 14.00 μ.μ, εκτός από το μήνα Αύγουστο, κατά τον οποίο θα εκδίδονται διαταγές πληρωμής μόνο κατεπείγουσας φύσης.

ΟΡΙΖΕΙ ως ημέρες υποβολής των Εισαγγελικών Προτάσεων προς το Δικαστικό Συμβούλιο στα ως άνω τμήματα διακοπών όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άννα Κουσιοπούλου Διονύσιος Δάλλας Νικόλαος Δράμαλης
Αντωνία Βαρελά Αμαλία Καραμήτρου
Δημήτριος Καινούργιος
Αικατερίνη Καραΐνδρου
Βασιλεία Κοντομαθιού
Άρτεμις Κουκουρίκου
Αλίκη Γιαννάτση