Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 24 Μαΐου 2021 (συνημ).

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 24 Μαΐου 2021 (συνημ).

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 1944/13.5.2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».

Προσοχή:

Η νέα ΚΥΑ καταργεί την προϊσχύουσα ΚΥΑ υπ´ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 (ΦΕΚ τ. Β 1872/8.5.2021) και ισχύει για όλο το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00

Επισημαίνονται τα εξής σχετικώς με τη λειτουργία των δικαστηρίων σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ:

 

Ι. Για τις διοικητικές υποθέσεις

1. Προθεσμίες: Με την επιφύλαξη του άρθρου 82 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και οι προθεσμίες της παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και αυτές του προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Ελλείψει σχετικής διάταξης περί αναστολής, εκδικάζονται κανονικά όλες οι υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια (ήτοι, χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες δηλώσεις από τους διαδίκους ότι επιθυμούν να διεξαχθεί η δίκη).

ΙΙ. Για τις πολιτικές και ποινικές υποθέσεις

Επαναλαμβάνεται το διευρυμένο πλαίσιο λειτουργίας, ως ίσχυε δυνάμει της ισχύουσας ΚΥΑ υπ´ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 (ΦΕΚ τ. Β 1872/8.5.2021)