Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κορωνοΐο για το χρονικό διάστημα από 05/04/2021 (06:00) έως 12/04/2021 (06΄00). [πρώτο συνημμένο έγγραφο]. Δείτε και τη σημαντική ενημέρωση για τη νέα ΚΥΑ (δεύτερο συνημμένο έγγραφο).

Νέα ΚΥΑ έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κορωνοΐο για το χρονικό διάστημα από 05/04/2021 (06:00) έως 12/04/2021 (06΄00). [πρώτο συνημμένο έγγραφο]. Δείτε και τη σημαντική ενημέρωση για τη νέα ΚΥΑ (δεύτερο συνημμένο έγγραφο).

Σημαντική ενημέρωση για τη νεα ΚΥΑ

 

Νέα ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτραστη Δικαιοσύνη απότην Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1308 /3.4.2021 η με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2.4.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της νέας ΚΥΑ, το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 (που αφορά τα Δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, Έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία) τίθεται σε ισχύ σε κάθε περίπτωση την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 και μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 (Β’ 1194) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

Α. Για τις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου σημειώνονται τα εξής, σε ό,τι αφορά τις προς εκδίκαση υποθέσεις:

 

Ι. Διοικητικά δικαστήρια

 

  1. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας:

α) Εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ.

β) Εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις (ενώπιον των Τμημάτων), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 και στο άρθρο 82 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.

δ) Εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας

 

  1. Στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια:

 

α) Για τις ακυρωτικές διαφορές εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 και στο άρθρο 82 του ν. 4790/2021, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

 

β) Για τις διαφορές ουσίας:

  • εκδικάζονται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) και στο άρθρο 82 του ν. 4790/2021, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
  • Εκδικάζονται οι προσφυγές κατά των πράξεων επιβολής μέτρων διασφάλισης οφειλών στο δημόσιο του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)

 

γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.

δ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.

ε) Υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις παρ. 3-6 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α’ 212).

στ) Υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

 

  1. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο:

 

α) Εκδικάζονται οι υποθέσεις ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και οι υποθέσεις προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Εβδόμου Τμήματος.

 

β) Διενεργούνται από τους λοιπούς δικαστικούς σχηματισμούς συνεδριάσεις χωρίς την εμφάνιση διαδίκων στο ακροατήριο και συζητούνται οι υποθέσεις, για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή από τον καθένα τους δήλωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 231 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) και στο  άρθρο 82 του ν. 4790/2021, συντρεχουσών και των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο στη μεθεπόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

 

γ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.

 

δ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.

 

ε) Διενεργούνται οι εργασίες των κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου.

 

4.Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του ΣτΕ, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

 

 

ΙΙ. Πολιτικά Δικαστήρια

 

Εξαιρούνται της αναστολής και διεξάγονταιμόνο:

 

α) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας α’ βαθμού, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τον ν. 4335/2015 (Α’ 87).

 

β) Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων που αφορούν εργατικές διαφορές και ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, και διατροφές από το νόμο, οι οποίες έχουν εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων. Οι δίκες του προηγούμενου εδαφίου γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

 

γ) Οι δίκες α’ βαθμούανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. (χωρίς προηγούμενες δηλώσεις των πληρεξουσίων)

 

δ) Οι δίκες α’ βαθμούεργατικών διαφορών και διατροφών από το νόμο, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. (χωρίς προηγούμενες δηλώσεις των πληρεξουσίων)

 

ε)Οι δίκες εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, που αφορούν εργατικές διαφορές, ανακοπές  κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και διατροφές από το νόμο, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

 

στ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίαςπρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) [υπερχρεωμένα], στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Προς τούτο υποβάλλεται έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (εάν δεν υποβληθεί η δήλωση οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται).

Ειδικώς και κατ’ εξαίρεση, στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση (801 επ. ΚΠολΔ), την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας (803 παρ. 3 ΚΠολΔ), και στις δίκες των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 (Α’ 246), δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο(χωρίς προηγούμενες δηλώσεις των πληρεξουσίων).

 

 

η) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίαςδευτέρου βαθμού, οι δίκες δευτέρου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες δευτέρου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (υπερχρεωμένα), οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων (και χωρίς προηγούμενες δηλώσεις των πληρεξουσίων).

 

θ) οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές, αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και διατροφές από το νόμο στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες δηλώσεις των πληρεξουσίων).

[Σημ. Δεν εκδικάζονται οι υποθέσεις προσημειώσεων και εξαλείψεων είτε με μάρτυρες είτε χωρίς]

 

η)Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α’ 79).

 

η) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

 

θ) Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.

 

Σημ. Δεν πραγματοποιούνται οι δίκες ενώπιον του Αρείου Πάγου.

 

Προθεσμίες

 

Δεν ισχύειαπό την 6.4.2021 η αναστολή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των πολιτικών δικαστηρίων καθώς καιη παραγραφή των συναφών αξιώσεων. (Βλ. και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 83 ν. 4790/2021εδώ).

Υπενθυμίζεται ότι στην τακτική διαδικασία έχει αρθεί η αναστολή των προθεσμιών των άρθρων 215, 237, 238 ΚΠολΔ ήδη δυνάμει της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 17698/19.3.2021 (ΦΕΚ Β 1076/20.3.2021)(Βλ. και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 83 ν. 4790/2021 εδώ).

 

 

Καταθέσεις – Εκτέλεση

 

Οι καταθέσεις δικογράφωνενδίκων μέσων και βοηθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για την έκδοση διαταγών πληρωμής,πραγματοποιούνται ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών των πολιτικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τις εκδοθησόμενεςαποφάσειςτης διοίκησης του κάθε δικαστικού σχηματισμού.

 

Επίσης πραγματοποιείται κανονικά η κατάθεση δικογράφων προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στις υποθέσεις νέας τακτικής διαδικασίας,κατά την υφιστάμενη ΚΥΑ [ως ίσχυει ήδη δυνάμει της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 17698/19.3.2021 (ΦΕΚ Β 1076) και της ΚΥΑ 18877/26.3.2021 (Β’ 1194)].

 

Διενεργούνται οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικήςεκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών (υπό τους όρους και περιορισμούς των άρθρων 83 και 86 του ν. 4790/2021).

 

 

ΙΙΙ. Ποινικά δικαστήρια

 

Εξαιρούνται της αναστολής και διεξάγονται:

 

α) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

β) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης

 

γ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.8.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

 

δ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α΄ 95) και 82 του προϊσχύσαντοςΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντοςΠΚ.

 

Προθεσμίες

 

Δεν ισχύει από την 6.4.2021 η αναστολή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιώνγια τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών .  (Βλ. και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 83 ν. 4790/2021 εδώ).

 

  1. IV. Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολογικά γραφεία

 

Επιτρέπονται οι συναλλαγές στα υποθηκοφυλακεία, στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και Ρόδου. Ειδικότερα, ο έλεγχος των αρχείων γίνεται κατόπιν ραντεβού (τόσο στις επείγουσες, όσο και στις μη επείγουσες περιπτώσεις), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε απόφαση του Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Ρόδου που τοιχοκολλάται στην είσοδο της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει.

Με απόφαση του Προϊσταμένου ορίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ’ ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

 

 

Β. Περιοχές Αυξημένου κινδύνου

 

Στις περιοχές αυξημένου κινδύνου επέρχονται οι εξής αλλαγές σε σχέση με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 (Β’ 1194) ΚΥΑ:

 

1.Δεν ισχύει από την 6.4.2021 η αναστολή των νομίμων και δικαστικώνπροθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των πολιτικών δικαστηρίων, των ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων. (Βλ. και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 83 ν. 4790/2021 εδώ).

 

  1. Πραγματοποιούνται κανονικά οι δίκεςα’ βαθμούεργατικών διαφορών, διατροφών από το νόμοκαι ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, καθώς και οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, διατροφές από το νόμο ανακοπές, και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο(χωρίς προηγούμενες δηλώσεις των πληρεξουσίων).

 

Κατά τα λοιπά σ αυτές τις περιοχές  επαναλαμβάνονται οι διατάξεις τηςυπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 (Β’ 1194) ΚΥΑ.