Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κ.λ.π. – Προθεσμία αιτήσεων

Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κ.λ.π. – Προθεσμία αιτήσεων

Το Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης ότι μέχρι την 31/10/2020 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι Συνάδελφοι να υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κ.λ.π., που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 16 Ν. 4182/2013. Στο Μητρώο διορίζονται μεταξύ άλλων δικηγόροι με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/ypobole-aiteseon-stoicheion-engraphon. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση από τον Σύλλογο για την εγγραφή και την προηγούμενη πενταετή υπηρεσία και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως ειδικότερα αναλυτικά αναφέρεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Η υποβολή γίνεται σε αρχεία pdf ή εικόνας. Αναλυτικά σχετικά με την διαδικασία και τα δικαιολογητικά βλ. την με αριθμό 73108/1-7-2019/ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στο συνημμένο ΦΕΚ.

Η σχετική κλήρωση θα γίνει μέχρι τις 31/12/2020.