Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ενημέρωση για διαμεσολάβηση (δύο συνημμένα έγγραφα) – Άρθρο 3 παρ. 2 Ν.4640/2019 – Έναρξη ισχύος από 30/11/2019.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ενημέρωση για διαμεσολάβηση (δύο συνημμένα έγγραφα) – Άρθρο 3 παρ. 2 Ν.4640/2019 – Έναρξη ισχύος από 30/11/2019.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190/30.11.2019): «Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί επί ποινή απαραδέκτου αυτής».

Ενόψει του γεγονότος ότι η ανωτέρω διάταξη έχει έναρξη ισχύος την 30/11/2019, εφιστάται η προσοχή των συναδέλφων για την εφαρμογή της κατά την κατάθεση, από τούδε και στο εξής, αγωγών, προς αποφυγή του απαραδέκτου αυτών και επισυνάπτεται σχετικό έντυπο ενημέρωσης.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.