Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Ειρηνοδίκη Κοζάνης με αριθμό 120/2021 για τον επαναπροσδιορισμό της δικασίμου ασφαλιστικών μέτρων της 31ης/03/2021 (συνημ).