Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Η πράξη της κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 2/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας που είχαν προσδιοριστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, και ματαιώθηκε η συζήτησή τους, κατά τις δικασίμους της 19ης/10/2020, της 02ης/11/2020 (συμπεριλαμβανομένης και της 05ης/10/2020 που επαναπροσδιορίστηκε οίκοθεν), της 23ης/11/2020, της 07ης/12/2020 και της 14ης/12/2020 (συνημ).

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Η πράξη της κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 2/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας που είχαν προσδιοριστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, και ματαιώθηκε η συζήτησή τους, κατά τις δικασίμους της 19ης/10/2020, της 02ης/11/2020 (συμπεριλαμβανομένης και της 05ης/10/2020 που επαναπροσδιορίστηκε οίκοθεν), της 23ης/11/2020, της 07ης/12/2020 και της 14ης/12/2020 (συνημ).

Αριθμός   2 / 2021

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

 

 

Το γεγονός ότι οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας που είχαν προσδιοριστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, κατά τις δικασίμους της 19/10/2020, της 02/11/2020 (συμπεριλαμβανομένου και της 05/10/2020 που επαναπροσδιορίστηκε οίκοθεν), της 23/11/2020, της 07/12/2020 και της 14/12/2020, δεν συζητήθηκαν και ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, εξαιτίας του κορωνοϊού COVID 19, δυνάμει των με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 65912/15-10-2020, Δ1α/ΓΠ.οικ. 67924/23-10-2020, Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06-11-2020, Δ1α/ΓΠ.οικ. 76629/28-11-2020, Δ1α/ΓΠ.οικ. 78363/05-12-2020, Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12-12-2020 όπως αντικαταστάθηκε από την Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/15-12-2020 ΚΥΑ του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ  δικασίμους προκειμένου να συζητηθούν οι παρακάτω υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας ως εξής :

 

Α) για τις υποθέσεις της 19/10/2020 και με αριθμούς κατάθεσης : 99/18-9-2020, ΕΑΚ 487/24-9-2020, ΕΑΚ 497/29-9-2020, 103/29-9-2020, 104/29-9-2020, 105/29-9-2020,  ΕΑΚ 502/29-9-2020 και 106/30-9-2020 την

 

08/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

 

Β) για τις υποθέσεις της 02/11/2020 και με αριθμούς κατάθεσης : 108/2-10-2020, ΕΑΚ 505/13-10-2020, συμπεριλαμβανομένου και τις υποθέσεις της 05/10/2020 με αριθμούς κατάθεσης 80/5-8-2020, 98/14-9-2020, 87/8-9-2020, 89/8-9-2020, 93/10-9-2020, 96/10-9-2020 ΕΑΚ 473/21-9-2020 και 100/22-9-2020 την

 

22/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

 

Γ) για τις υποθέσεις της 23/11/2020 και με αριθμό κατάθεσης : ΕΑΚ 536/14-10-2020 καθώς και τις υποθέσεις της 07/12/2020 και με αριθμούς κατάθεσης : 116/23-11-2020, 118/27-11-2020, 119/27-11-2020, 120/27-11-2020, 121/3-12-2020, 122/3-12-2020 την

 

08/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

 

Δ) για τις υποθέσεις της 14/20/2020 και με αριθμούς κατάθεσης : 123/4-12-2020, 124/8-12-2020, 126/9-12-2020 και 127/9-12-2020 την

 

22/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

 

Η παρούσα κοινοποιείται στο δικηγορικό σύλλογο Κοζάνης προς ενημέρωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των αιτούντων, στον Εισαγγελέα και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ειρηνοδικείου Κοζάνης.

 

 

 

 

Κοζάνη, 11-1-2021

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΛΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ