Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Δικαιολογητικά αμοιβής δικηγόρων α) στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και β) μετά από αυτεπάγγελτο διορισμό

Δικαιολογητικά αμοιβής δικηγόρων α) στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και β) μετά από αυτεπάγγελτο διορισμό

Μετά την πρόσφατη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. 98535/18-12-2014 όμοια απόφαση με θέμα «Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στα πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμεληrώυ που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Εφεξής, για την αποζημίωση των δικηγόρων α) στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας του ν. 3226/2004 ή β) μετά από αυτεπάγγελτο διορισμό, απαιτείται βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο γραμματέα του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου (και όχι από τον πρόεδρο του δικαστηρίού ή του συμβουλίου), με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο αιτών δικηγόρος παρέστη και άσκησε το έργο της υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής.

Στην παραπάνω βεβαίωση πρέπει να αναφέρονται:

1. ο αύξων αριθμός της απόφασης,

2. ο βαθμός του δικαστηρίου,

3. η ημερομηνία της δικασίμου και

4. τα ονοματεπώνυμο ταυ κατηγορουμένου.

Β) Δεν απαιτείται πλέον αντίγραφο ή απόσπασμα της απόφασης.

Γ) Κατά τα λοιπά, η πράξη διορισμού του αιτούντος δικηγόρου ως συνηγόρου υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του δικαστηρίού (ή δικαστικού συμβουλίου) ή από τον εισαγγελέα εφετών, είναι απαραίτητη.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.