Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση για τις επαγγελματικές μισθώσεις (συνημ).

Ανακοίνωση για τις επαγγελματικές μισθώσεις (συνημ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Αναρτάται προς γνώση των συναδέλφων το ΦΕΚ Α’ 83/10.4.2020, όπου  δημοσιεύεται ο ν. 4683/2020, στο άρθρο 26 του οποίου προβλέπεται ρητώς ότι μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́55), όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020.

 Όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, η διάταξη είναι αμέσου εφαρμογής, δεν απαιτείται δηλ. η έκδοση εφαρμοστικής ΚΥΑ ούτε η υποβολή οιασδήποτε δήλωσης του μισθωτή.

 ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.