Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση Δ.Σ.Κ. για τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον Δικηγόρων

Ανακοίνωση Δ.Σ.Κ. για τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον Δικηγόρων

Σύμφωνα με την διάταξη της § 6 του άρθρου 74 Ν.4690/2020 «οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συμπληρώνεται με τα επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα παρ., τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων».

Σύμφωνα με την με αριθμό 11/1-6-2020 απόφαση του ΔΣ οι συνάδελφοι που συντάσσουν ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά αντίγραφο της ένορκης βεβαίωσης άμεσα με την υπογραφή της, προκειμένου να λαμβάνουν ηλεκτρονική απόδειξη λήψης, η οποία θα έχει το εξής κείμενο :

 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΗΨΗΣ

(άρθρο 74 §6 Ν.4690/2020)

Παρελήφθη σήμερα              και ώρα            μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κοζάνης                     (ΑΜ       ) η από          ένορκη βεβαίωση ληφθείσα στα πλαίσια της με αριθμό κατάθεσης     αγωγής ενώπιον του        και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο ένορκων βεβαιώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης και έλαβε μοναδικό αριθμό         ».

 

Κατόπιν τα αντίγραφα των ένορκων βεβαιώσεων θα τηρούνται στο ειδικό αρχείο του Συλλόγου, από το οποίο θα μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα οι διάδικοι. Οι ένορκες βεβαιώσεις θα καταχωρούνται κατά την σειρά λήψης του ηλεκτρονικού μηνύματος και θα λαμβάνουν μοναδικό αριθμό.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αποστέλλουν τις ένορκες βεβαιώσεις στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου ([email protected]) σε μορφή αρχείου pdf, αναγράφοντας ως τίτλο τουλάχιστον «Ένορκη βεβαίωση», προκειμένου να είναι ευχερής η διαχείριση από την Γραμματεία του Συλλόγου. Η καταχώρηση θα γίνεται δύο φορές την ημέρα το πρωί και το μεσημέρι, ωστόσο σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η άμεση λήψη της βεβαίωσης οι συνάδελφοι καλό είναι να απευθύνονται στην Γραμματεία του Συλλόγου.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.