Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Συγκριτικός πίνακας των νέων και παλαιών διατάξεων του ΚΠολΔ (συνημ.)

Συγκριτικός πίνακας των νέων και παλαιών διατάξεων του ΚΠολΔ (συνημ.)

Ο συνημένος πίνακας έχει συνταχθεί από το συνάδελφο Δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Μαντζούτσο.

Οι νέες διατάξεις του ΚΠολΔ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2022.