Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση συνεργάτη γραμματείας Δ.Σ.Κ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση συνεργάτη γραμματείας Δ.Σ.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με δικηγόρο μέλος του, διάρκειας δέκα (10) μηνών δηλ. για το χρονικό διάστημα από 16-9-2015 έως 15-7-2016, με αντικείμενο την εξυπηρέτηση των αναγκών της γραμματειακής υποστήριξης και διεκπεραίωσης των θεμάτων της εν γένει λειτουργίας του Συλλόγου.

Απαραίτητα προσόντα που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων είναι:

1. Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (τουλάχιστον γνώση προγράμματος word και excel), η οποία θα πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο που θα προσκομίζεται συνημμένο στη σχετική αίτηση και
2. Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, η οποία επίσης θα πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο που θα προσκομίζεται συνημμένο στη σχετική αίτηση.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Δ.Σ.Κ. από την Τρίτη 25-08-2015 έως και την Πέμπτη 10-09-2015 (μέχρι το χρόνο λήξης του ωραρίου λειτουργίας) και θα ελεγχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Κ., το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των πιο πάνω προσόντων που θα επικαλεστούν και θα αποδείξουν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ