Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άσκηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άσκηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης προσκαλεί τους ασκούμενους δικηγόρους και τους πτυχιούχους των νομικών σχολών, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ασκούμενων δικηγόρων του Συλλόγου ή πρόκειται να εγγραφούν και επιθυμούν να συνεχίσουν την άσκησή τους ή να ξεκινήσουν αυτήν στις υπηρεσίες του Συλλόγου, να υποβάλουν αίτησή τους, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, μέχρι την Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

Η πρόσκληση αφορά μία (1) θέση, η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στην Γραμματεία του Συλλόγου, η μηνιαία αμοιβή είναι τετρακόσια ευρώ (400,00 €) και το ωράριο απασχόλησης είναι έξι (6) ώρες ημερησίως από τις 8:30 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ. Η διάρκεια της άσκησης είναι έξι (6) μήνες με δικαίωμα παράτασης από την πλευρά του Συλλόγου για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μήνες.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η ιδιότητα του πτυχιούχου των νομικών σχολών και η εγγραφή στο μητρώο ασκούμενων του Συλλόγου ή η ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου. Στην περίπτωση ασκούμενων δικηγόρων, που ήδη έχουν ξεκινήσει την άσκησή τους θα πρέπει να απομένει χρόνος άσκησης για την συμπλήρωση του 18μήνου τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Η επιλογή θα γίνει με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί την 9η Αυγούστου 2021 και ώρα 13:30 μ.μ.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία του Δ.Σ.Κ. από την Τρίτη 3/8/2021 έως και την Δευτέρα 9/8/2021 και ώρα 13:00 μ.μ. ή να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση του Συλλόγου [email protected] και θα ελεγχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Κ., το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά.