Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με δικηγόρο συνεργάτη της Γραμματείας του Συλλόγου(συν.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με δικηγόρο συνεργάτη της Γραμματείας του Συλλόγου(συν.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με Δικηγόρο, μέλος του, διάρκειας δώδεκα  (12) μηνών, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από την 01η -10-2022 έως και την 30η-09-2023, με αντικείμενο την εξυπηρέτηση των αναγκών της γραμματειακής υποστήριξης και διεκπεραίωσης των θεμάτων της εν γένει λειτουργίας του Συλλόγου. Ωράριο 09:00 εώς 13:00 καθημερινά. Αποδοχές 400 ευρώ.

Απαραίτητα προσόντα που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των  ενδιαφερομένων είναι: 1. Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (τουλάχιστον γνώση προγράμματος word και excel), η οποία θα πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο που θα προσκομίζεται συνημμένο στη σχετική αίτηση και 2. Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας,  η οποία επίσης θα πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο, που θα προσκομίζεται συνημμένο στη σχετική αίτηση.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Δ.Σ.Κ. ή να σταλούν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου [email protected] από την Παρασκευή 23/8/2022 έως και την Παρασκευή 30/09/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. και θα ελεγχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Κ., το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ