Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη Διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής περιόδου 2022

Προκήρυξη Διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής περιόδου 2022

Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής περιόδου 2022.

Για τους υποψήφιους της Περιφέρειας του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

 

O Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 21.10.2022, το Σάββατο 22.10.2022 και την Κυριακή 23.10.2022 στην έδρα του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και ο τόπος διενέργειάς τους, ανά Εφετειακή περιφέρεια, θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί με απόφαση της οικείας Οργανωτικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με προφορική εξέταση, με φυσική παρουσία των υποψηφίων. Η εξέταση θα γίνει από έναν εξεταστή, ανά μάθημα, αποκλειστικά σε πρακτικά θέματα κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και με τη χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου Κώδικα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους που είναι συμβαλλόμενο στη Σύμβαση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Έλληνας στο γένος μπορεί να διορισθεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από τη διατύπωση γνώμης του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Κατ’ εξαίρεση, πολίτης τρίτης χώρας, που διαμένει νομίμως στην ημεδαπή, μπορεί να διοριστεί δικηγόρος, εφόσον είναι απόφοιτος Τμήματος Νομικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα με ελάχιστο βαθμό (μέσο όρο) πτυχίου επτά κόμμα πέντε (7,5) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Τμήματος Νομικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής. Οι ανωτέρω πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος ή Νομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε., εφόσον έχουν περατώσει με επιτυχία τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 15 του τμήματος β΄ του ν. 4194/2013 ή τρίτου κράτους, εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Οι υποψήφιοι πρέπει έχουν συμπληρώσει μέχρι και την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (23/10/2022) το νόμιμο χρόνο άσκησης (18 μήνες).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν μέχρι και την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου, όπου υπάγεται ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπου είναι εγγεγραμμένοι, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του ν. 4194/2013.

Στην παραπάνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται:

Α) Πιστοποιητικό άσκησης

Β) Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικύρωση)

Γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και

Δ) Απόδειξη κατάθεσης στον υπ’ αρ. 5011091124939 (ΙΒΑΝ GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, ποσού εξήντα (60,00) ευρώ, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2022».

 

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στα μαθήματα:

α) Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

β) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

γ) Εμπορικό Δίκαιο

δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και

ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας.