Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη για τη θέση του Νομικού Συνεργάτη με έμμισθη εντολή, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού

Προκήρυξη για τη θέση του Νομικού Συνεργάτη με έμμισθη εντολή, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
TOY ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Σοφίας 15 – 106 74 – Αθήνα
Υπηρεσία Διοίκησης Α.Π.1247

Αθήνα, 29/5/2015
Α.Π. 1247

Πληροφορίες
Τηλέφωνο : 2103385122
Φαξ : 2103385199
Email: [email protected]

ΠΡΟΣ: Τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

ΘΕΜΑ: “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ, ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ”

ΣΧΕΤΙΚΑ :

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1στ του άρθρου 19 και παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16Α/2013)
  2. Την υπ΄αριθμ. Y 105/02.03.2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας, «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Συντονισμού». (ΦΕΚ 95/ΥΟΔΔ/04.03.2015).
  3. Την υπ΄αριθμ 2/19380Α/27-2-2013, έγγραφο του ΓΛΚ «Εγγραφή πρόβλεψης θέσης νομικού συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού»

 

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προτίθεται να καλύψει την θέση του νομικού συνεργάτη με έμμισθη εντολή.

Η θέση του νομικού συνεργάτη καλύπτεται με πρόσληψη δικηγόρου στο Εφετείο τουλάχιστο, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στο δημόσιο δίκαιο και άριστη γνώση μιας των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, εκτός από λόγους υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι 15 Ιουλίου 2015 στην Υπηρεσία Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού (Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, 4ος όροφος γραφείο 21 πρωτοκόλλου) και ώρες 10:00 με 14:00 σε έντυπη μορφή ή με e-mail στο [email protected] , τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση
  2. Πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση