Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 38/2021.

Πράξη Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 38/2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμός πράξης: 38/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αφού λάβαμε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 §§ 1 α΄ και 7 περ. β ́ και γ΄ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως ισχύει.
  2. Τη με αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
  Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β ́ 4337)’» (ΦΕΚ Β ́ 4337/83.9.2021).
 2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Ο Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Κατά το χρονικό διάστημα από 20.9.2021 έως και 27.9.2021:

 1. Όλοι οι εισερχόμενοι εντός του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης (δικαστικοί λειτουργοί, υπάλληλοι, δικηγόροι, πολίτες) υποχρεούνται, κατά την είσοδό τους σε αυτό, να επιδεικνύουν (σε έγχαρτη ή ψηφιακή μορφή):

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

β) πιστοποιητικό νόσησης, ή

γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός 72 ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊου COVID-19 (rapid test) εντός 48 ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 10 §3 της άνω με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55069/18.9.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4337/18.9.2021 Β ́).

Κατ ́ εξαίρεση, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) τελευταίου 24ώρου, στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Για ανήλικους ηλικίας 4-11 ετών.

β) Κατάθεση στα αστικά δικαστήρια υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα: i) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή ii) αίτ ησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή iii) αυτοτελούς αι τήματος προσωρινής διαταγής.

γ) Συζήτηση προσωρινής διαταγής.

δ) Κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α ́ 79).

ε) Παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων, κατηγορουμένων και μαρτύρων ενώπιον Εισαγγελέα ή και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων.

Ο έλεγχος γνησιότητας του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης, ταυτόχρονα με την ταυτοπροσωπία του κατόχου, θα ελέγχονται από προσωπικό εταιρίας φύλαξης (security) εξουσιοδοτημένο προς τον σκοπό αυτό. Στα πρόσωπα που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση, θα απαγορεύεται η είσοδος εντός του Δικαστικού Μεγάρου.

 1. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλους τους εισερχομένους στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης και καθ ́ όλη τη διάρκεια παραμονής τους εντός αυτού.
 2. Είναι υποχρεωτική η χρήση των αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων που είναι τοποθετημένα στην είσοδο του Μεγάρου.
 3. Είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων εντός όλων των χώρων του Δικαστικού Μεγάρου.
 4. Η είσοδος στα γραφεία του Δικαστικού Μεγάρου να γίνεται ανά ένα άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.
 5. Ο ανώτατος αριθμός των εισερχομένων εντός των δικαστικών αιθουσών είναι δεκαπέντε (15) άτομα. Κατ ́ εξαίρεση, ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία. Για τον υπολογισμό του παραπάνω ορίου δεν συμπεριλαμβάνονται δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι.
 6. Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία του Εφετείου, γίνεται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

 

 

    ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στην Κοζάνη την 20η   Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ