Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ -ΦΕΚ B 986/2020- 18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την επικράτεια – έντυπα βεβαίωσης κίνησης – οδηγίες από το forma.gov.gr

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ -ΦΕΚ B 986/2020- 18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την επικράτεια – έντυπα βεβαίωσης κίνησης – οδηγίες από το forma.gov.gr

ΦΕΚ B 986/2020 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορι-
σμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντι-
μετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνο-
ϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ –
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευ-
τική δήλωση αυτού.
2. Την παράγραφο 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου
της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68).
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148).
5. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την από 22.03.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 20034/22.03.2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Περιορισμός κυκλοφορίας
1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού
κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείω-
ση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως
αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλο-
φορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια. Ο περιορι-
σμός ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23.03.2020 ώρα
06:00 έως και 06.04.2020 και ώρα 06:00. Ο περιορισμός
δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς,
Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσια-
κούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρ-
χους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Συντονι-
στές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις που
αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους
υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνά-
μεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό
προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του
Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστα-
σίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδο-
τημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
2. Από τα μέτρα της παρ. 1 εξαιρούνται μετακινήσεις
των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών
ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να
ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπο-
νται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά
αναφερόμενους λόγους:
α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργά-
σιμες ώρες.
β) Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή
μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό
συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών
ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη
αποστολή τους.
δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
ε) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που
βρίσκονται σε ανάγκη.
στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους
που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέ-
ων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, που είναι αναγκαία
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με
κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, υπό την προϋ-
πόθεση τήρησης, στην τελευταία αυτή περίπτωση, της
αναγκαίας απόστασης 1,5 μέτρου.
η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 2 θα
πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την
αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βε-
βαίωση κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για
την περίπτωση (α) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης είναι
πάγια ή διαμορφώνεται με βάση τον τρόπο εργασίας του
πολίτη σύμφωνα με τις ισχύουσες έκτακτες ρυθμίσεις και
παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος,
από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου,
από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύ-
θερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον
ίδιο, περιέχει, δε, το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας
και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το
ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανο-
μένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απα-
σχόλησης (Βεβαίωση τύπου Α). Για τις περιπτώσεις (β)
έως και (ζ) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε
μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από
τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη,
και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και
τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκε-
κριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι
βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να
λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr
και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να χορηγού-
νται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms)
στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας στο κινητό τηλέ-
φωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα
ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγ-
ματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr. Σε
περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία η μετακίνηση
εργαζομένου εκτός έδρας, θα πρέπει να φέρει μαζί του
δύο βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α και Βεβαίωση τύπουΒ).
Οι βεβαιώσεις της παρούσας υπέχουν θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευ-
δής δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο
κυρώσεις. Για την περίπτωση (η) απαιτείται Βεβαίωση
Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από
τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikiaseidikis-
hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος Ε1.
4. Για τον χρόνο εφαρμογής της παρούσας, απαγο-
ρεύεται η παραμονή πολιτών σε παιδικές χαρές, χώρους
εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και
άλση.
5. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περι-
ορισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, δια-
σφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης
των εργαζομένων. Επιβατηγά, δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν για τους λόγους της
παρ. 2 της παρούσας μόνο με τον οδηγό και έως έναν
επιβάτη.
6. Επιχειρήσεις και φορείς λειτουργούν με το αναγκαίο
προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλή-
ρωση του έργου τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
7. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής
της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την
επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων
είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι
Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνι-
κή Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133). Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις
της παρούσας επιβάλλεται, με απλή πράξη των ανωτέρω
αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν
πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγο-
νται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Άρθρο δεύτερο
Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την αντιμετώπιση
πληθυσμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων
ατόμων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα
συσσίτια κατά το χρονικό διάστημα περιορισμού
της κυκλοφορίας
1. Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώ-
νονται με κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά
έκαστης περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το
διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφο-
ρίας εντός των καταυλισμών, υπό την επιφύλαξη των
κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενων κινήσεων της παρ. 2 του
άρθρου πρώτου. Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή
μπορεί να ζητεί τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής
αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά ενημερωτικά μηνύ-
ματα προς άμεση ενημέρωση των πληθυσμών αυτών.
2. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετα-
κινούνται, με μέριμνα της οικείας δημοτικής αρχής, σε
κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους
παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περί-
θαλψη.
3. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων με-
ριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου
συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και
δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιού-
χος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είχε δηλώσει διεύθυν-
ση διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο
στην αρμόδια υπηρεσία. Δικαιούχοι συσσιτίου της παρ. 2
σιτίζονται στις δομές στις οποίες μετακινούνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2020
Οι Υπουργοί
Προστασίας του Πολίτη Υγείας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

 

 

https://www.civilprotection.gr/el/simantika-themata/nikos-hardalias-menoyme-spiti-apofeygoyme-ton-syghrotismo-akoloythoyme-toys

 

18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την επικράτεια

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2020

1. Τι σημαίνει απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών και γιατί λαμβάνεται τώρα ως μέτρο; 

Η εύκολη μετάδοση και διασπορά του κορονοϊού θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και σε μεγάλη πίεση το σύστημα υγείας που καλείται να παρέχει ταυτόχρονη νοσηλεία σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νοσούντων. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία άλλων χωρών που δεν έλαβαν εγκαίρως δραστικά μέτρα μιλάει από μόνη της. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών με ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισμένες δραστηριότητες σπάει την αλυσίδα της διασποράς και μας κρατάει υγιείς στα σπίτια μας ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων χωρών, είναι αναγκαίο να γίνει τώρα.

2. Από πότε τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών;

Από τη Δευτέρα 23/3/2020 στις 6πμ με ισχύ έως τις 6 Απριλίου 2020 και ώρα 6πμ.

3. Αφορά συγκεκριμένες περιοχές ή όλη την επικράτεια;

Αφορά όλη την ελληνική Επικράτεια χωρίς καμία εξαίρεση.

4. Υπάρχουν εξαιρέσεις στους πολίτες που οφείλουν να την εφαρμόζουν;

Ναι υπάρχουν εξαιρέσεις. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

5. Σε ποιες περιπτώσεις θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών;

Η κυκλοφορία των πολιτών θα επιτρέπεται για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.

β) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

ε) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση ή ανάλογες τελετές) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.

ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

6. Ποιος και πώς θα ελέγχει την τήρηση των παραπάνω εξαιρέσεων;

Η ελληνική αστυνομία είναι επιφορτισμένη με τους ελέγχους στην κίνηση των πολιτών. Επιπλέον η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχουν όπου χρειάζεται στο ελεγκτικό έργο. Οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και βεβαίωση κίνησης.

7. Θα υπάρχουν πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται;

Ναι. Για κάθε παράβαση που εντοπίζει θα επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

8. Τι είναι η βεβαίωση κίνησης; 

Για τις ανάγκες των περιορισμένων μετακινήσεων δημιουργούνται δυο τύποι εγγράφων. Το πρώτο, η βεβαίωση τύπου Α, αφορά τις μετακινήσεις των εργαζόμενων, συμπληρώνεται μια φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του.

9. Και για τις υπόλοιπες μετακινήσεις που εξαιρούνται τι κάνουμε; 

Για τις άλλες περιπτώσεις (μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα κοκ) και για κάθε μεμονωμένη κίνηση οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν κάθε φορά τη βεβαίωση τύπου Β με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης.

10. Που βρίσκω αυτές τις βεβαιώσεις;

Οι βεβαιώσεις μπορεί να λαμβάνονται αυτούσιες από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη. Μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, και να φέρετε μαζί σας ένα από τα ακόλουθα έντυπα, κατά περίπτωση.

• Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (PDF)

• Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (MS-Word)

• Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (PDF)

• Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (MS-Word)

Δίνεται επίσης η δυνατότητα και για τη συμπλήρωση χειρόγραφης φόρμας σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:

Όνομα/Επίθετο

Διεύθυνση κατοικίας

Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού

Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή

11. Μπορώ να δηλώνω εναλλακτικά τις μετακινήσεις μου με άλλο τρόπο (πχ κινητό) ώστε να μην συμπληρώνω χειρόγραφα τις βεβαιώσεις; 

Ναι, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας από το κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου κάθε φορά που ο πολίτης εξέρχεται της οικίας του. Σε αυτό το μήνυμα θα πρέπει ο πολίτης να δηλώνει το ονοματεπώνυμο του, τη Διεύθυνση κατοικίας του και τον λόγο που αντιστοιχεί στην έξοδο από το σπίτι (περιπτώσεις β έως η).  Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:

1) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

3) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

4) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

5) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση ή ανάλογες τελετές) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.

6) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Θα λαμβάνετε ως απάντηση:.

Μετακίνηση κενό X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Σε περίπτωση ελέγχου, επιδεικνύετε το SMS μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα.

12. Αν η εργασία μου βρίσκεται εκτός της πόλης που κατοικώ;

Σε περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία η μετακίνηση εργαζομένου εκτός έδρας θα πρέπει να φέρει μαζί του δύο βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α’ και Βεβαίωση τύπου Β’).

13. Και αν κατά την έναρξη ισχύος του περιορισμού μετακινήσεων βρίσκομαι σε άλλο σημείο της Ελλάδας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας μου και πρέπει να επιστρέψω; Θα μου επιτραπεί; 

Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί και μια Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος Ε1.

14. Σε ποιους δημόσιους χώρους δεν επιτρέπεται να πηγαίνω;

Από τη Δευτέρα 23/3 δεν λειτουργούν και απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.

15. Η απαγόρευση κυκλοφορίας επηρεάζει τη λειτουργία όσων επιχειρήσεων έχουν μείνει ανοιχτές έως σήμερα με σχετική απόφαση του κράτους (π.χ. Σούπερ μάρκετ, φούρνοι, φαρμακεία, βενζινάδικα κοκ);

Όχι. Η λειτουργία των επιχειρήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών που έχουν μείνει ανοικτές συνεχίζεται κανονικά, λαμβάνοντας πλέον αυστηρά υπόψη τις οδηγίες για την κυκλοφορία των εργαζομένων από και προς αυτές.

16. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα συνεχίσουν να λειτουργούν;

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων.  Ιδιωτικής χρήσεως οχήματα κυκλοφορούν για όλους τους λόγους-εξαιρέσεις που προβλέπονται παραπάνω μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη.

17. Τι σημαίνουν τα νέα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας για τη λειτουργία του κράτους και των επιχειρήσεων;

Το κράτος και ο παραγωγικός ιστός δεν παραλύουν. Συνεχίζουν να λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό και με βάση τις οδηγίες που δίνουν οι διοικήσεις κάθε φορέα, υπό το αυστηρό όμως πλαίσιο κανόνων που θέτουν οι νέοι περιορισμοί στις μετακινήσεις μας.

18. Τι συμβαίνει με ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως τοξικοεξαρτημένοι, Ρομά και άστεγοι;

Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά κάθε περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας εντός των καταυλισμών. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετακινούνται, με μέριμνα του δήμου, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων μεριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε δηλώσει διεύθυνση διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο στην αρμόδια υπηρεσία.

 

 

https://forma.gov.gr/

Οδηγίες προς τους Πολίτες

Δείτε απευθείας τους τρόπους έκδοσης:
Βεβαίωση εργαζόμενου | Αποστολή SMS | Συμπλήρωση Εντύπου | Χειρόγραφη Βεβαίωση

– Ερωτήσεις και απαντήσεις για την απαγόρευση κυκλοφορίας (PDF)
– Έντυπο βεβαίωσης κίνησης – οδηγίες προς τους πολίτες (PDF)

Μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

 • Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.
 • Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
 • Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
 • Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 • Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
 • Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (τύπου A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή (τύπου Β), υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης

Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

Πώς εκδίδεται το έντυπο βεβαίωσης κίνησης;

Πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α)

Για πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο: Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή

Μεμονωμένες μετακινήσεις (Τύπου Β)

Για μεμονωμένες μετακινήσεις (τύπου Β), έχετε 3 επιλογές: SMS, εκτυπωμένο και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης, ή και χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

1. Αποστολή SMS

Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα SMS στον αριθμό 13033 χωρίς χρέωση.

Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:
 1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
 2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
 3. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 4. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
 5. Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Θα λαμβάνετε ως απάντηση:

Μετακίνηση κενό X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

2. Συμπλήρωση Εντύπου

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, και να φέρετε μαζί σας ένα από τα ακόλουθα έντυπα, κατά περίπτωση.

3. Χειρόγραφη Βεβαίωση

Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:

 1. Όνομα/Επίθετο
 2. Διεύθυνση Κατοικίας
 3. Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού
 4. Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή