Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 καθώς και δόσεων ρύθμισης.

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 καθώς και δόσεων ρύθμισης.

Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/2020
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/2020

(ΦΕΚ Β’ 1044/26-03-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Α’ 55).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το αριθμ. 13133/Δ4 783/24.03.2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών  ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου  και Μαρτίου 2020.

1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των  επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/  20.03.2020), απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020  αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά  το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω  εκπρόθεσμης καταβολής.

  1. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, (όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.3. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ ασφαλιστικές  εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του  άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68, τ.Α΄,  20.03.2020), καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών.

Άρθρο 2
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης  εργοδοτών

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών  ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν  υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι  διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υπαγωγής

Στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 4
Απώλεια ευεργετημάτων

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 3 της παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και  στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου  οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον  ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής  των άρθρων 1 και 2 της παρούσας παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις  από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

 

ΚΑΔΚΛΑΔΟΣ
1192Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων
1293Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη
0130Πολλαπλασιασμός των φυτών
1491902Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
1493Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
1631012Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)
1631013Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)
0311Θαλάσσια αλιεία
0312Αλιεία γλυκών υδάτων
0321Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
0322Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
103923Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα
1052Παραγωγή παγωτών
10711101Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
107112Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
1082Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
1083Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
1085Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
1101Απόσταξη, ανακαθορισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
1102Παραγωγή οίνου από σταφύλια
1103Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
1104Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
1105Ζυθοποιία
1310Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
1320Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
1330Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
1391Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ
1392Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
1393Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
1394Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπόγγων και διχτυών
1395Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
1396Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
1399Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α
1411Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
1412Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
1413Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
1414Κατασκευή εσωρούχων
1419Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
1420Κατασκευή γούνινων ειδών
1431Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
1439Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
1511Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών
1512Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
1520Κατασκευή υποδημάτων
16292Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής ειδών καλαθοπλεκτικής
162911Κατασκευή εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων, στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες, στοιχείων για την κατασκευή πιπών, καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια από ξύλο
162912Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών από ξύλο
162913Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο
16291401Κατασκευή ξύλινων κορνιζών
16291402Κατασκευή ξύλινων κουρτινόβεργων
16291403Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων
16291404Κατασκευή ξύλινων σκαλών
16291405Κατασκευή ξύλινων οδοντογλυφίδων
1712Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
1721Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
172213Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι
1723Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
1729Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
1811Εκτύπωση εφημερίδων
1812Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
1813Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
1814Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
1820Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
2030Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
20414Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών
2042Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
205113Παραγωγή πυροτεχνημάτων
205114Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων ομίχλης, και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)
2053Παραγωγή αιθέριων ελαίων
222925Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες
23192201Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους
2592Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
2599Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α
2651Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης
2660Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
2740Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
3092Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
3101Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
3102Κατασκευή επίπλων κουζίνας
3103Κατασκευή στρωμάτων
3109Κατασκευή άλλων επίπλων
3212Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
3213Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
3220Κατασκευή μουσικών οργάνων
3230Κατασκευή αθλητικών ειδών
3240Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
3250Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
3299Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α
3312Επισκευή μηχανημάτων
3313Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
3314Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
3315Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
3316Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημοπλοίων
35302Υπηρεσίες παροχής πάγου – υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού
4511Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
4519Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
4520Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
4531Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
4532Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4540Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
461112Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών
46111902Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
46111926Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών
4614Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
4615Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
4616Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων
461712Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών
46171124Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ
46171125Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής
461812Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριών και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού
461819Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α.
46181102Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
4619Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
4622Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών
4624Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος
46311215Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων
4634Χονδρικό εμπόριο ποτών
4636Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
4637Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
4638Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
4639Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
4641Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
4642Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
4643Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
4644Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού
4645Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
4647Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
4648Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
4649Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
4651Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
4652Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
4664Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
4665Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
4666Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
4669Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
4676Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
4690Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
47191003Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
47191004Λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων
47191005Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
47191006Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα outlet
47191007Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα stock
47191008Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
47191009Λιανικό εμπόριο ειδών ερωτικού περιεχομένου (sexshop)
47241608Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
47241610Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
47241611Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού
472417Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη
4725Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4741Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4742Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4743Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
4751Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4752Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4753Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
4754Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4759Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
4761Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4762Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
4763Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
4764Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4765Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
4771Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4772Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4774Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4775Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από: Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19
47767701Λιανικό εμπόριο ανθέων
47767703Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών
47767710Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών
47767711Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση
47767712Λιανικό εμπόριο – μετά από εισαγωγή – ανθέων
4777Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4778Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από
47.78.84Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού
47.78.85Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
47.78.87Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α
47.78.88Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α
4779Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
4782Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
4789Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
4799Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
4910Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
4920Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
4931Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
4932Εκμετάλλευση ταξί
4939Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α
4941Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
5010Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
5020Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
5030Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
5040Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
5110Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
5121Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
5221Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
52212901Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)
52212902Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52212906Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων
5222Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
5223Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
5224Διακίνηση φορτίων
5229Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
5510Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
5520Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
5530Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
5610Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
5621Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56291Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει
56292002Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων
56292004Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
56292005Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
5630Δραστηριότητες παροχής ποτών
5811Έκδοση βιβλίων
5812Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
5813Έκδοση εφημερίδων
5814Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
5819Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
5911Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5912Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5913Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5914Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
5920Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
6010Ραδιοφωνικές εκπομπές
6020Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών
61901002Υπηρεσίες ραδιοταξί
61901007Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
6391Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
6399Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α
6820Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
6910Νομικές δραστηριότητες
69202Λογιστικές υπηρεσίες
69203Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
69204Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
7021Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
7022Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
7111Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
7112Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
7120Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
7211Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
7219Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
7220Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
7311Διαφημιστικά γραφεία
7312Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
7320Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
7410Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
7420Φωτογραφικές δραστηριότητες
7430Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
7490Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
7711Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
7212Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
7721Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
7722Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
7729Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
7733Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
7734Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
7735Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
7739Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
7740Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
781012Υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού, εκτός των υπηρεσιών αναζήτησης στελεχών
78101101Υπηρεσίες εύρεσης καλλιτεχνών για θεάματα
782011Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, για την παροχή προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
782012Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού υποστήριξης γραφείου
782013Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τομέα του εμπορίου
782014Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τομέα των μεταφορών, της αποθήκευσης, του εφοδιασμού ή της βιομηχανίας
782015Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια
782019Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού
783011Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
783012Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου
783013Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου
783013Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου
783014Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας
783015Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια
783019Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.
7911Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
7912Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
7990Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
8030Δραστηριότητες έρευνας
8110Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)
8219Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
8230Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
8292Δραστηριότητες συσκευασίας
8299Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
841315Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια
841316Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα
8423Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
8510Προσχολική εκπαίδευση
8520Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
8531Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8532Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8541Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
8542Τριτοβάθμια εκπαίδευση
8551Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
8552Πολιτιστική εκπαίδευση
8553Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
8559Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α
8560Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
8621Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
8622Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
8623Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
869012Υπηρεσίες νοσοκόμου
869013Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
869014Υπηρεσίες ασθενοφόρων
869015Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου
869016Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης
869017Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία
869018Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
869019Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α
8810Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
8891Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
8899Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
9001Τέχνες του θεάματος
9002Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
9003Καλλιτεχνική δημιουργία
9004Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
9101Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
9102Δραστηριότητες μουσείων
9103Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
9104Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
9200Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
9311Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
9312Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
9313Εγκαταστάσεις γυμναστικής
9319Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
9321Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
9329Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
94991601Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
94991602Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών
9512Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
9521Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
9522Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
9523Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
9524Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
9525Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
9529Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
9602Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
9604Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
96091902Υπηρεσίες αχθοφόρων
96091904Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
96091905Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας
96091906Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96091907Υπηρεσίες γραφολόγου
96091908Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
96091909Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96091910Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών
96091911Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κ.λπ.)
96091912Υπηρεσίες ιερόδουλου
96091914Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου
96091916Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γόμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)
96091917Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «καταστήματα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο OnlineMedia) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) κατά την έκδοση της παρούσας ή θα υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και θα ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ