Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νομοθετική παρέμβαση στα συναινετικά διαζύγια – Θέσεις Δ.Σ.Κ.

Νομοθετική παρέμβαση στα συναινετικά διαζύγια – Θέσεις Δ.Σ.Κ.

                                                                                         Κοζάνη,  29-11-2017

                                                                                       Αριθμ. πρωτ:   1012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25

ΚΟΖΑΝΗ – ΤΚ 50100

ΤΗΛ:24610-36018

FAX: 24610-36095

email: diksikoz@otenet.gr

 

 

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ.κ. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

ΘΕΜΑ: «Νομοθετική παρέμβαση στα συναινετικά διαζύγια».

 

Κύριε Πρόεδρε,

Παρά την έντονη αντίδραση των Δικηγόρων και των οργάνων τους (ομόφωνη τεκμηριωμένη απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κλπ) το Υπουργείο Δικαιοσύνης εισάγει αιφνιδίως και ενόσω εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων οργάνων του δικηγορικού σώματος,  το μείζον θέμα σχετικά με τη μεταφορά της αρμοδιότητας για την έκδοση των συναινετικών διαζυγίων και παρεπομένων οικογενειακών διαφορών από τα Δικαστήρια στους Συμβολαιογράφους.

Ενόψει τούτου πρέπει και πάλι να επισημανθούν, ενδεικτικά, κάποιοι από τους λόγους που δεν επιτρέπουν τη ρύθμιση αυτή και ειδικότερα:

α)Πρωτίστως, μία ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση που θα καθιστά τους συμβολαιογράφους αρμόδιους για να απαγγέλλουν τη λύση του γάμου, προσκρούει ευθέως στις διατάξεις του Συντάγματος και σ’ εκείνες του οικογενειακού δικαίου, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Ο γάμος προστατεύεται από το Σύνταγμα (άρθρο 21 παρ. 1) και οι διατάξεις που προβλέπουν την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λύση του είναι δημόσιας τάξης και συνακόλουθα αυτή προϋποθέτει παντάπασιν δικαστική κρίση και πρέπει να απαγγέλλεται από τα αρμόδια Δικαστήρια με δικαστική απόφαση, κατόπιν διερεύνησης των προϋποθέσεων του οικογενειακού δικαίου που προβλέπουν τη λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο (άρθρο 1441 Α.Κ.), χωρίς μάλιστα τη δυνατότητα παραίτησης των συζύγων από την προβλεπόμενη συνταγματική προστασία.

Και, άλλωστε, λόγω της σοβαρότητας των γαμικών διαφορών, γι’ αυτές προβλέπονται επιπρόσθετες, σε σχέση με τις υπόλοιπες διαφορές, ειδικές δικονομικές διατάξεις.

Και βέβαια οι συμβολαιογράφοι δεν είναι δικαιοδοτικά όργανα και δεν νομιμοποιούνται από το Σύνταγμα να ασκούν δικαιοδοτικό έργο για οποιαδήποτε υπόθεση, πολύ δε περισσότερο για τις τόσο σοβαρές υποθέσεις της λύσης του γάμου και των διαφορών που αναφέρονται στις σχέσεις γονέων και τέκνων.

β)Με την υφιστάμενη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, επιλύονται ταυτόχρονα και τα σοβαρότατα θέματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των ανηλίκων τέκνων (υποχρεωτικά) και προαιρετικά κάθε άλλο ζήτημα που θα αποτελούσε αντικείμενο διαφοράς μεταξύ των συζύγων. Η οποιαδήποτε συμφωνία για τα επί μέρους αυτά θέματα πρέπει να είναι  αποτέλεσμα ορθής αξιολόγησης των πραγματικών περιστατικών και εναρμόνισής τους με τον οικείο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου (όπως οι διατάξεις περί διατροφής), που έχουν ανατεθεί από το Σύνταγμα στα Δικαστήρια, τα οποία και μόνο παρέχουν τις συνταγματικές εγγυήσεις για ορθή κρίση και τήρηση των οικείων κανόνων δικαίου (εν προκειμένω κατά την επικύρωση της παραπάνω συμφωνίας του άρθρου 1441 Α.Κ.).

Και, όπως προαναφέρεται, από το Σύνταγμα δεν παρέχεται η δυνατότητα στους Συμβολαιογράφους για υποκατάσταση των Δικαστηρίων σε καμία απολύτως περίπτωση.

γ)Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η συνταγματική προστασία δεν περιορίζεται, και ως προς τις υποθέσεις της λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, στην πρωτοβάθμια δικαστική κρίση, παρέχουσα τη δυνατότητα για άσκηση όλων των τακτικών και ενδίκων μέσων, ανεξαρτήτως του ότι, κατά κανόνα, παραιτούνται αυτών οι διάδικοι.

Τούτο υποδηλώνει τη σοβαρότητα των σχετικών διαφορών και αναδεικνύει το πελώριο συνταγματικό έλλειμμα που θα προκύψει και για το λόγο αυτό, σε μία ενδεχόμενη τέτοια νομοθετική παρέμβαση.

δ) Ως προς τον μύθο περί δήθεν αποσυμφόρησης των δικαστηρίων ή της επιτάχυνσης απονομής της δικαιοσύνης με την αφαίρεση των συναινετικών διαζυγίων απ’ αυτά, αυτός βέβαια δεν χρήζει καν σοβαρού σχολιασμού, αφού είναι γνωστό σε δικαστές και δικηγόρους ότι η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου είναι απλούστατη, ταχύτατη και δεν δημιουργεί καμία απολύτως επιβάρυνση στα Δικαστήρια.

Οι χρόνιες δυσλειτουργίες του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, οφείλονται στις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

ε)Μία τέτοια νομοθετική ρύθμιση θα οδηγήσει σε λύση πολλούς γάμους χωρίς τη συνδρομή κάποιου ουσιαστικού λόγου και κυρίως χωρίς να ανταποκρίνεται στην πραγματική βούληση των συζύγων, καθόσον με την εμφάνιση της παραμικρής διαφωνίας τους κάποιοι σύζυγοι θα σπεύσουν, ενεργούντες εν θερμώ, τελείως παρορμητικά και επιπόλαια, σε μη νηφάλια κατάσταση και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία εσωτερική διεργασία και στάθμιση διαφόρων παραγόντων, να λύσουν αβασάνιστα τον γάμο τους ενώπιον συμβολαιογράφου.

Τέτοια φαινόμενα προλαμβάνονται με τη δικαστική διαδικασία, στην οποία οι σύζυγοι προσέρχονται κατόπιν παρόδου ικανού χρονικού διαστήματος περίσκεψής τους και ώριμης και απολύτως συνειδητοποιημένης απόφασης για τη λύση του γάμου τους.

Εν όψει αυτών θεωρώ κ. Πρόεδρε ότι είναι αναγκαία η άμεση, εντός της ημέρας,  εκ νέου γνωστοποίηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της κατηγορηματικής και αποφασιστικής αντίθεσής μας σε μία τέτοια νομοθετική ρύθμιση, η ενημέρωση των βουλευτών – Δικηγόρων και η παράσταση στη Βουλή κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, προς αποτροπή της ρύθμισης αυτής.

 

     Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ