Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων έως 03/05/2021 (συνημ).

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων έως 03/05/2021 (συνημ).

Η νέα ΚΥΑ δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 24489 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1558/17.4.2021).