Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Moνομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης – Δικάσιμος 10/09/2020 (τρία συνημένα έγγραφα).

Moνομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης – Δικάσιμος 10/09/2020 (τρία συνημένα έγγραφα).

Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι το αργότερο μέχρι τη δωδέκατη ώρα της 9ης Σεπτεμβρίου του 2020 (προηγούμενη της δικασίμου), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση protkozfoul@gmail.com: α) να υποβάλουν στην γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου τυχόν αίτημα αναβολής σε κοινή ανέκκλητη δήλωση των διάδικων μερών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ, σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να παρασταθούν στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσής τους και να αιτηθούν την αναβολή, β) να ενημερώσουν την γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου σε περίπτωση που όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν μάρτυρα κατά τη συζήτηση της υπόθεσής τους (παρ. 4 και 5 αντίστοιχα του άρθρου 74 του Ν. 4690/2020) προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρονική κατανομή από τον δικάζοντα Δικαστή των εγγεγραμμένων στο έκθεμα ως άνω υποθέσεων.