Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Δικάσιμος 11ης Φεβρουαρίου 2021

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Δικάσιμος 11ης Φεβρουαρίου 2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 

Κατά τη δικάσιμο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας  της 11ης Φεβρουαρίου 2021 θα εκδικαστούν οι υπ’ αριθμ. 1 (Αρ. Αιτ. 5/2021), 1α (Αρ. Αιτ. 17/2021) και 7 (Μ.Κ. 33/2015) υποθέσεις του πινακίου. Οι λοιπές αποσύρονται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378 από 5-2-2021 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ Β’
454/5-2-2021).

Κοζάνη, 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Παπακώστας