Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Καταβολή Συμπληρωματικής Αποζημίωσης σε δικαστικούς αντιπροσώπους που διορίστηκαν από αναπληρωτές σε τακτικοί

Καταβολή Συμπληρωματικής Αποζημίωσης σε δικαστικούς αντιπροσώπους που διορίστηκαν από αναπληρωτές σε τακτικοί

Προκειμένου να καταβληθεί συμπληρωματική αποζημίωση στους δικαστικούς αντιπροσώπους που είχαν δικαίωμα να εισπράξουν προκαταβολικά την αποζημίωση τους – σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 21775/29-6-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών (ΦΕΚ 1290 Β’) – παρακαλούμε για την κατάθεση στο ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. Σταδίου 27, Τ.Κ. 10183 1ος όροφος) αίτησης καταβολής συμπληρωματικής αποζημίωσης για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος με συνημμένα τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) Το πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους από αναπληρωτές σε τακτικούς, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές αντίγραφο αυτού

β) Την πρωτότυπη απόφαση στην οποία προσδιορίζονται τα επιπλέον οδοιπορικά έξοδα και ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση (διατακτική)

γ) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

δ) αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ,

ε) αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ (στον οποίο το όνομα του αιτούντος να εμφανίζεται πρώτο)

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που θα μας υποδείξετε.

ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΒΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Δ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Υ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΗΛ: 2131361673