Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Κατάθεση αιτήσεων συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης

Κατάθεση αιτήσεων συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης

Προς διευκόλυνση όλων μας και προς αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι κ. συνήγοροι κατά την κατάθεση αιτήσεων συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά και να συντάσσουν την απόφαση κατά το συνημμένο υπόδειγμα.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι το άρθρο 57 του Ν. 4871/2021 έχει ισχύ μέχρι 31.03.2022. Σε περίπτωση που εκδοθεί σχετική ΚΥΑ περί παράτασης του άρθρου 57 του Ν. 4871/2021,
παρακαλείσθε όπως την αναφέρετε στα προεισαγωγικά της απόφασης. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί σχετική ΚΥΑ περί παράτασής του, η διαδικασία συζήτησης συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης θα εξακολουθήσει να γίνεται εγγράφως με δηλώσεις κατ’ άρθρο 242 ΚΠολΔ των πληρεξούσιων δικηγόρων λόγω της αλλαγής του άρθρου 690 παρ. 3 ΚΠολΔ με το Ν. 4842/2021 που ορίζει πλέον ότι “η συζήτηση για την εγγραφή συναινετικής προσημείωσης ή ανάκλησης συναινετικής προσημείωσης διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 και οι διάδικοι μπορούν να παραστούν με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242”. Θα εξακολουθήσει ωστόσο να υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης έγγραφης δήλωσης συναίνεσης του καθ’ ου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1) Αίτηση
2) Έγγραφες δηλώσεις πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρο 242 ΚΠολΔ
3) Έγγραφη δήλωση συναίνεσης του καθ’ου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του
4) Δανειακή σύμβαση
5) Τίτλος κτήσης του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής του στο Υποθηκοφυλακείο/ καταχώρησης στο Κτηματολόγιο
6) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου.

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδίκειου Κοζάνης
Χρυσή Ζαρδαβά