Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ημερίδα με θέμα: Ν. 4412/2016 – Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών – Παρασκευή 11/05/2018 – 10:30 – Κοβεντάρειο (συνημ)

Ημερίδα με θέμα: Ν. 4412/2016 – Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών – Παρασκευή 11/05/2018 – 10:30 – Κοβεντάρειο (συνημ)