Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Η με αριθμό 40/2020 Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης – Δικάσιμος ασφαλιστικών μέτρων 10ης/06/2020.

Η με αριθμό 40/2020 Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης – Δικάσιμος ασφαλιστικών μέτρων 10ης/06/2020.

Αριθμός  40/2020

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  KOZANΗΣ

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4690/30-5-2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 13-4-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 84:

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως δικάσιμο την 10-06-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. προκειμένου να συζητηθούν οι με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 94/2020, 887/2019, 871/2019, 870/2019, 876/2019, 881/2019, 880/2019, 888/2019, 908/2019, 891/2019, 859/2019, 857/2019, 860/2019, 858/2019, 165/2019, 137/2019 και 161/2020 αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε διαρκούσης της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας (13-3-2020 – 31-5-2020) εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19.

Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της 9ης Ιουνίου του 2020 (προηγούμενη της δικασίμου), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: α) να υποβάλουν στην γραμματεία των ασφαλιστικών μέτρων τυχόν αίτημα αναβολής σε κοινή ανέκκλητη δήλωση των διάδικων μερών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ, σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να παρασταθούν στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσής τους και να αιτηθούν την αναβολή, β) να ενημερώσουν την γραμματεία των ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση που όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν μάρτυρα κατά τη συζήτηση της υπόθεσής τους (παρ. 4 και 5 αντίστοιχα του άρθρου 74 του Ν. 4690/2020) προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρονική κατανομή από τη Δικάζουσα Δικαστή των εγγεγραμμένων στο έκθεμα ως άνω υποθέσεων.

 

Κοζάνη   05/06/2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΚΙΤΣΟΥ