Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Η από 18/05/2020 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης.

Η από 18/05/2020 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ        /2020

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αργυρώ Κίτσου, αφού έλαβε υπόψη:

  • Το άρθρο τέταρτο της με αριθ. πρωτ. Δ1α΄/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας  – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών (ΦΕΚ Β/1857/15-5-2020), με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16 Μαΐου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020,
  • Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με δεδομένο την επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των γραμματειών του Δικαστηρίου και της διατήρησης της αναστολής των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 16 Μαΐου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020:

Α. Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση (τακτική διαδικασία, ειδικές διαδικασίες και διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας). Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, θα εκδικάζονται μόνον υποθέσεις με αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 του Κ.ΠολΔ. (πδ 503/1985), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738 Α΄ Κ.Πολ.Δ., οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 του Κ.Πολ.Δ.

Β. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί για αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και δεν θα εκδικασθούν, θα παρατείνονται οίκοθεν, χωρίς προηγούμενη ακρόαση των διαδίκων, με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας εκείνης της ημέρας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών. Οι αιτήσεις για την χορήγηση προσωρινών διαταγών και για την ανάκλησή τους θα κρίνονται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας, χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Ομοίως, θα κρίνονται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας οι αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (άρθρο 2 του ν. 3226/2004). Τέλος, η συζήτηση των αιτήσεων για την συναινετική ανάκληση, εξάλειψη, μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, θα διεξάγεται ενώπιων του Προέδρου Υπηρεσίας εγγράφως κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 του Κ.Πολ.Δ. και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου, με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ. Κατά τα λοιπά ζητήματα, εφαρμόζεται το άρθρο 17 του Ν. 4684/2020.

Γ. Η κατάθεση δικογράφων (τακτικής διαδικασίας, διαδικασίας περιουσιακών διαφορών, ειδικών διαδικασιών και διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας) από 19 Μαίου 2020 έως και τουλάχιστον 31 Μαΐου 2020 θα πραγματοποιείται ως εξής:

Ι. Στα γραφεία του Μονομελούς και Πολυμελούς και στην είσοδο αυτών, θα παραδίδονται τα προς κατάθεση δικόγραφα από ώρα 10:00 έως 13:00. Κατόπιν της σύνταξης της έκθεσης κατάθεσης και της επικύρωσης των σχετικών αντιγράφων από τη γραμματεία κατάθεσης δικογράφων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που υπογράφουν το δικόγραφο ή οι ειδικώς εξουσιοδοτηθέντες εξ αυτών θα παραλαμβάνουν το νωρίτερο ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ τα επικυρωμένα αντίγραφα από το ίδιο ως άνω γραφείο, αφού υπογράψουν τη σχετική έκθεση κατάθεσης. Η παραλαβή των αντιγράφων των δικογράφων σε περίπτωση συρροής πολλών καταθέσεων θα πραγματοποιείται μέχρι και μετά από 2 εργάσιμες ημέρες από της κατάθεσης αυτών.

ΙΙ. Με τον ίδιο τρόπο θα κατατίθενται οι κλήσεις για επανασυζήτηση αγωγής/αίτησης που ματαιώθηκε πριν την 13η/3/2020 καθώς και τα δικόγραφα παραίτησης από το δικόγραφο ή το δικαίωμα.

ΙΙΙ. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνεται και η λήψη αντιγράφων αποφάσεων Μονομελούς και Πολυμελούς, εκδοθεισών κατά τις ως άνω διαδικασίες.

Δεν θα γίνονται δεκτές κλήσεις για επαναφορά των υποθέσεων που αποσύρθηκαν από 13-3-2020 και εντεύθεν.

ΙΙΙΙ. Στο γραφείο των ασφαλιστικών μέτρων θα κατατίθενται από 18 Μαΐου 2020 τα ακόλουθα δικόγραφα:

  1. Αιτήσεις πάσης φύσεως ασφαλιστικών μέτρων και αιτήσεις για την χορήγηση προσωρινών διαταγών και για την ανάκλησή τους (κατάθεση από ώρα 10:00 έως 13:00).
  2. Αιτήσεις για την έκδοση διαταγών πληρωμής (κατάθεση από ώρα 10:00 έως 13:00).

Η κατάθεση δικογράφων στη γραμματεία των ασφαλιστικών μέτρων θα γίνεται ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ με εκείνον που περιγράφηκε ανωτέρω για την κατάθεση δικογράφων στη Γραμματεία Μονομελούς και Πολυμελούς. Το ίδιο ισχύει και για τη λήψη αντιγράφων των αποφάσεων εκδοθεισών κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

  1. IV. Τα ως άνω γραφεία πολιτικών γραμματέων εδρών Μονομελούς και Πολυμελούς πολιτικής διαδικασίας ΔΕΝ θα λειτουργήσουν για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης της νέας τακτικής διαδικασίας (ν. 4335/2015) και την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης παλαιάς τακτικής διαδικασίας, λόγω της κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα διατήρησης της αναστολής των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών.
  2. V. Ως προς τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών, την χορήγηση αντιγράφων, καθώς και τις υπόλοιπες αιτήσεις, στο Πρωτοδικείο Κοζάνης, αυτές θα γίνονται δεκτές κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του αιτούντος με την γραμματεία του αρμοδίου τμήματος στον αριθμό 24610 40005. Όσοι υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση κάποιου πιστοποιητικού ή για την χορήγηση αντιγράφου ή για κάποιο άλλο έγγραφο και εφόσον δεν είναι δυνατή ή άμεση έκδοση αυτών, συνιστάται να ενημερώνονται τηλεφωνικά από το αρμόδιο τμήμα της γραμματείας ότι είναι έτοιμο και για την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που θα μπορούν να το παραλάβουν.

Ως προς τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε εισέρχεται στο δικαστικό κατάστημα είναι υποχρεωμένος να φέρει προστατευτική μάσκα και να τηρεί το όριο αποστάσεως 1,5 μέτρου τουλάχιστον. Το ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός των αιθουσών και των γραφείων του καταστήματος καθορίζεται σε ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.

Κοζάνη 18 Μαΐου 2020

Η Πρόεδρος