Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4842/2021 (A΄190/13.10.2021) – [συνημ)

Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4842/2021 (A΄190/13.10.2021) – [συνημ)

Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας, το ν. 4842/2021 που δημοσιεύθηκε στις 13.10.2021 (Α΄190) με τίτλο: “Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις” και σας επισημαίνουμε παρακάτω μερικές από τις κυριότερες αλλαγές:
———————
-Kαθιέρωση της πρότυπης ή πιλοτικής δίκης στον Άρειο Πάγο .
-Ρητή νομοθετική πρόβλεψη για την δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες σχεδόν τις διαδικασίες των πολιτικών δικαστηρίων.
-Διαφοροποίηση του πλαισίου διεξαγωγής της «νέας» τακτικής διαδικασίας.  Αφετηρία έναρξης της προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων είναι (όχι η πραγματική ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής αλλά) η καταληκτική ημερομηνία (παγίως 30 ημέρες δηλαδή) της υποχρέωσης κοινοποίησης της αγωγής από τον αντίδικο. Μετράμε  δηλαδή την προθεσμία όχι από την κατάθεση της αγωγής, αλλά από την λήξη της προθεσμίας προς επίδοση. Προτάσεις και προσθήκη καταθέτουμε μέχρι τις 12:00 και όχι μέχρι τη λήξη ωραρίου. Ρητή πρόβλεψη για το πότε έχουμε ξανά 100 μέρες και πότε προτάσεις επί της έδρας εάν χρειαστεί για οποιαδήποτε λόγο η επανάληψη της συζήτησης.
-Αναμόρφωση της διαδικασίας των μικροδιαφορών με ένα σύστημα διαδικασίας που προσομοιάζει στα άρθρα 237-238 ΚΠολΔ (με συντομότερες προθεσμίες), αλλά και χωρίς την τυπική συζήτηση της «νέας» τακτικής διαδικασίας. Στις περιπτώσεις των μικροδιαφορών και των ειδικών διαδικασιών χωρεί παράσταση στον πρώτο βαθμό και με δήλωση (μόνο όμως με κοινή δήλωση των διαδίκων).
-Επέκταση της εφαρμογής της παράστασης με δήλωση σε περισσότερες διαδικασίες.
-Στη «νέα» τακτική και στις ειδικές διαδικασίες εάν ματαιωθεί η συζήτηση και δεν γίνει επαναφορά εντός 90 ημερών, η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο και η αγωγή λογίζεται ως μη ασκηθείσα.
-Αλλαγές στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κατάργηση προφορικής ανταίτησης, μη εφαρμογή της παραπομπής λόγω αναρμοδιότητας κλπ).
-Αλλαγές αναφορικά με το κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα αρχίσουν να ισχύουν από 1.1.2022 (και όχι από της δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ, όπως αρχικώς είχε προταθεί).

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 89) για την επιτάχυνση της καταβολής αποζημιώσεων νομικής βοήθειας.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση τμήμα της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο προ της οριστικής εκκαθάρισης με την έκδοση χρηματικού εντάλματος το οποίο εκδίδεται εντός δεκαπέντε ημερών αφότου, υποβληθούν στο ΤΑΧΔΙΚ

α) η πράξη διορισμού του δικηγόρου,

β) το ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής και

γ) η βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου.

Τα ανωτέρω μπορούν να διαβιβάζονται στο ΤΑΧΔΙΚ και με ηλεκτρονικά μέσα.

Το υπόλοιπο της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικηγόρο μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Το προσήκον φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσπραξη του ως άνω υπολοίπου της αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την πλήρη εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Η εξόφληση αποτελεί τον χρόνο πληρωμής του υπόλοιπου (ημίσεος) της αμοιβής από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.

Ο δικηγόρος υπηρεσίας υποχρεούται να καταχωρίσει ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο που εκδίδει για την ως άνω αποζημίωση στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη (portal.olomeleia.gr).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται το ποσοστό της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο προ της οριστικής εκκαθάρισης, ο φορέας που το καταβάλλει, ο τρόπος χρηματοδότησής του για τον σκοπό αυτό, καθώς και κάθε τεχνική, διαδικαστική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

EK TOY Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.