Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 (συνημ).

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 (συνημ).

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2879/2.7.2021 (επισυνάπτεται) η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00».

Με τη νέα ΚΥΑ επέρχονται οι εξής αλλαγές σε σχέση με την προϊσχύουσα ΚΥΑ υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.39842/25.6.2021 (Β’ 2744):

1. Διεύρυνση των εκδικαζόμενων ποινικών υποθέσεων

Με τη νέα ΚΥΑ διευρύνονται οι προς εκδίκαση ποινικές υποθέσεις ως εξής:

Εξαιρούνται της αναστολής και διεξάγεται κανονικά οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2026 (αντί της 31.12.2025 που ίσχυε μέχρι σήμερα), καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2026 (αντί της 31.12.2025 που ίσχυε μέχρι σήμερα).

2. Εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων με μάρτυρες

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι εξαιρούνται της αναστολής και εκδικάζονται κανονικά οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, ήτοι με εξέταση μαρτύρων.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην περ. βζ’ του σημείου 3 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της νέας ΚΥΑ γίνεται, προφανώς εκ παραδρομής, παραπομπή στο άρθρο 83 παρ. 3 ν. 4790/2021 (για την υποβολή συναινετικών αιτημάτων αναβολής), ενώ ήδη ισχύει το άρθρο 105ο ν. 4812/2021, το οποίο και τυγχάνει εφαρμοστέο. Η νέα ΚΥΑ ισχύει από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

Κατά τα λοιπά, η νέα ΚΥΑ επαναλαμβάνει κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.39842/25.6.2021 (Β’ 2744).

EK TOY Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.