Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 135/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας, που ματαιώθηκαν κατά τις δικασίμους της 11ης/1/2021, της 22ης/2/2021, της 8ης/3/2021, της 22ης/3/2021 και της 5/4/2021.

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 135/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας, που ματαιώθηκαν κατά τις δικασίμους της 11ης/1/2021, της 22ης/2/2021, της 8ης/3/2021, της 22ης/3/2021 και της 5/4/2021.

Αριθμός  135 / 2021

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

 

 

 

Το γεγονός ότι κάποιες υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας που είχαν προσδιοριστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, κατά τις δικασίμους της 11/1/2021, της 22/2/2021, της 8/3/2021, της 22/3/2020 και της 5/4/2021, δεν συζητήθηκαν και ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, εξαιτίας του κορωνοϊού COVID 19, δυνάμει των με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 1293/8-1-2021, Δ1α/ΓΠ.οικ. 9147/10-2-2021, Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/3-3-2021, Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/6-3-2021, Δ1α/ΓΠ.οικ. 17698/20-3-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ. 20651/3-4-2021 ΚΥΑ του Υπουργού Δικαιοσύνης.

 

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ  δικασίμους προκειμένου να συζητηθούν οι παρακάτω υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας ως εξής :

 

 

Α) για την υπόθεση της 11/1/2021 και με αριθμό κατάθεσης 128/10-12-2020, συμπεριλαμβανομένου και τις υποθέσεις της 22/2/2021 και με αριθμούς κατάθεσης: 80/5-8-2020, 98/14-9-2020 και 96/10-9-2020 συμπεριλαμβανομένου και τις υποθέσεις της 8/3/2021 με αριθμούς κατάθεσης ΕΑΚ 536/14-10-2020, ΕΑΚ 34/20-1-2021 την

 

 

19/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

 

Β) για τις υποθέσεις της 22/3/2021 και με αριθμό κατάθεσης : 123/4-12-2020, 126/9-12-2020, 4/13-1-2021, 8/26-1-2021, συμπεριλαμβανομένου και τις υποθέσεις της 5–4-2021 με αριθμούς κατάθεσης ΕΑΚ 109/22-2-2021 και 17/1-3-2021 την

 

 

10/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

 

Γ) για τις υποθέσεις της 5-4-2021 και με αριθμούς κατάθεσης : 18/1-3-2021, ΕΑΚ 166/9-3-2021, 21/17-3-2021, ΕΑΚ 182/18-3-2021 και 22/22-3-2021 την

 

 

24/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

 

Η παρούσα κοινοποιείται στο δικηγορικό σύλλογο Κοζάνης προς ενημέρωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των αιτούντων, στον Εισαγγελέα και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ειρηνοδικείου Κοζάνης.

 

Κοζάνη, 8-4-2021

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΛΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ