Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 137/2021 περί αναστολής εργασιών Ειρηνοδικείου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 137/2021 περί αναστολής εργασιών Ειρηνοδικείου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
       Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 25
       Τ.Κ.: 50100
     Τηλέφωνο: 24610-28744, 24610-

22600

     FAX: 24610-28744

e-mail: [email protected]

 

 

      Αρ πράξης:   137/10-4-2021  

Προς

Το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

 

Αφού λάβαμε υπόψη  α) το άρθρ 1 ΑΑ4, της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/10-4-0221 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1441/10.4.2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Δικαστηρίων προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00, και β) το άρθρο 14 της ως άνω ΚΥΑ, το σημείο 4 του πίνακα της οποίας στην παρ. 1Β του άρθρου 1 (που αφορά τα Δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, Έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία) αναφέρει ότι τούτη τίθεται σε ισχύ σε κάθε περίπτωση την Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 και μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2.4.2021 (Β’ 1308) κοινής υπουργικής απόφασης, θα ισχύουν τα εξής:

Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, με τις εξής εξαιρέσεις:

Α. Θα πραγματοποιούνται:

 1. οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 [νέα τακτική].
 2. οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
 3. οι δίκες εργατικών διαφορών, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
 4. οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της διαδικασίας εκτέλεσης, εγγυοδοσίας, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’άρθρ 738 ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. Στις ως άνω υποπεριπτώσεις Α2 και Α4 υπάγεται και η εκδίκαση παραδεκτώς σωρευομένων στο ίδιο δικόγραφο αιτημάτων.
 5. οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων που δικάζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3869/2010 και 4745/2020, που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων/διαδίκων, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Σημειώνεται ότι για τις δίκες εκουσίας που έχουν ως αντικείμενο την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας (άρθρ 803 ΚΠολΔ), δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

 

Για την εκδίκαση των ως άνω υποθέσεων χωρίς την εξέταση μαρτύρων, θα πρέπει, μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, πρέπει να κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έγγραφη δήλωση όλων των πληρεξουσίων Δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων/διαδίκων. Η δήλωση αυτή θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ορισθείσα δικάσιμο, οπότε θα πρέπει να παρίστανται νομίμως οι πληρεξούσιοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί την προτεραία (εργάσιμη) της δικασίμου, η, κατά τα παραπάνω, έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, οι υποθέσεις θα αποσύρονται από το πινάκιο και δεν θα συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα, όταν παρίσταται ως διάδικος. Επίσης, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης εκ μέρους των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, σχετικά με τις προαναφερθείσες δίκες, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο και οι υποθέσεις αυτές θα εντάσσονται στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα.

 

Επίσης, θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης, καθώς και ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση αυτών, με έγγραφη διαδικασία.

 1. Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 και του Ν. 4605/2019, θα συζητούνται διά υπομνημάτων των πληρεξουσίων Δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Τα υπομνήματα θα προσκομίζονται από τους πληρεξουσίους Δικηγόρους των διαδίκων ενώπιον της Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, το αργότερο κατά την ορισθείσα προς συζήτηση ημέρα και ώρα, μαζί με τις εκθέσεις επίδοσης προς τους κλητευθέντες -καθ’ ων η αίτηση και τα αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους προβαλλόμενους από τους διαδίκους, δια των υπομνημάτων τους, ισχυρισμούς. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από κανένα από τους διαδίκους υπόμνημα οι υποθέσεις θα ματαιώνονται και θα ακολουθήσει οίκοθεν επαναπροσδιορισμός τους από το Δικαστήριο.

Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται οίκοθεν, με απόφαση της Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, η οποία θα ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

  Β. Οι πολιτικές υποθέσεις που θα αποσυρθούν από το πινάκιο κατά τα προαναφερόμενα, θα προσδιορισθούν οίκοθεν σε νέα δικάσιµο, η οποία θα γνωστοποιείται στο Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης, µε επιµέλεια της γραµµατείας του Ειρηνοδικείου Κοζάνης. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Συναινετικά αιτήματα αναβολής για υποθέσεις που αφορούν ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, εργατικές διαφορές, αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων με το ανωτέρω (υπό στοιχ Α4) αντικείμενο,  αλλά και (αναλογικά) αιτήσεις χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινής διαταγής, θα υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ 83 Ν 4790/2021 στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπως και στον Άρειο Πάγο, στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο, ο Πρόεδρος του τμήματος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέμει χρονικά, εντός της αυτής ημέρας, τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ` απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας».

 

     Γ. Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες, που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας, [άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ] και εκείνες που αφορούν την κατάθεση δικογράφων για επαναπροσδιορισμό αιτήσεων, κατ’άρθρ 4Δ, 4ΣΤ, 4Η , 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ,4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020. Επίσης θα ισχύσουν τα εξής:

 1. Η κατάθεση δικογράφων, θα πραγματοποιείται κάθε μέρα από πληρεξούσιους δικηγόρους, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου, προς αποφυγή συνωστισμού. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις περί συμβιβαστικής επέμβασης Ειρηνοδίκη, κατ’αρθρ 209 επ. ΚΠολΔ.
 2. Θα κατατίθενται αιτήσεις που αφορούν i) κληρονομητήρια και σωματεία, ii) χορήγηση νομικής βοήθειας, iii) δημοσίευσης δημόσιας και ιδιόγραφης διαθήκης, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου, προς αποφυγή συνωστισμού.
 3. Θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, επίσης, θα γίνονται δεκτές δηλώσεις τρίτων και αιτήσεις για αντίγραφα των τελευταίων, μετά από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Προϊστάμενο της Γραμματείας, προς αποφυγή συνωστισμού.
 4. Δηλώσεις αποποιήσεων κληρονομίας θα γίνονται δεκτές μόνο για σπουδαίο λόγο.
 5. 5. Θα γίνεται θεώρηση του γνησίου υπογραφών για συναινετικό διαζύγιο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Προϊστάμενο της Γραμματείας, προς αποφυγή συνωστισμού.
 6. Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων.
 7. Επί σχετικών αιτήσεων, με επίκληση επείγουσας ανάγκης, θα εκδίδονται πιστοποιητικά [περί (μη) δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων, ανακοπών και τριτανακοπών, αλλά και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου], με ηλεκτρονική αίτηση, ή με φυσική παρουσία, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραμματέα, στον αριθμό 2461-22600, προς αποφυγή συνωστισμού.
 8. ΄Ενορκες βεβαιώσεις θα λαμβάνουν χώρα, κατόπιν κλήσεως και προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Προϊστάμενο της Γραμματείας, προς αποφυγή συνωστισμού.
 9. Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους σε άλλα αντικείμενα, πλην των προβλεπόμενων ως άνω εξαιρέσεων λειτουργίας του δικαστηρίου, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, την εξυπηρέτηση των οποίων θα κρίνει ως αναγκαία ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

Επίσης, κρίνεται επιβεβλημένο να ληφθούν τα ακόλουθα αναγκαία μέτρα για την προστασία των δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και κοινού και ειδικότερα:

α) Η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των χώρων του δικαστηρίου,

β) Η διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου,

γ) Η τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ ατόμων,

δ) Ο καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός των ακροατηρίων του Ειρηνοδικείου στα 15 άτομα με ευθύνη του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο Ειρηνοδίκη.

 

                               Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κοζάνης

                                                ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΛΑ

                                                  Ειρηνοδίκης Α΄