Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις υποφήφιων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2016

Δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις υποφήφιων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤO

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α’  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016

             

 ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν στο Γραμματέα Οργανωτικής Επιτροπής μέχρι και την 15η Απριλίου 2016.

Προηγείται η παραλαβή του πιστοποιητικού του αρμόδιου  Δικηγορικού Συλλόγου και έπεται  η κατάθεση των δικαιολογητικών στο Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής .

 

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ( σε λευκό χαρτί ) προς το Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του Εφετείου .

(Με 3 ευρώ μεγαρόσημο)

Περιεχόμενο αίτησης: ( Σας παρακαλώ να με δεχθείτε να λάβω μέρος στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Απριλίου 2016 και δηλώνω ότι δεν εμπίπτω σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 Κώδικα Δικηγόρων.)

Στα ατομικά στοιχεία αναγράφετε και το τηλέφωνό σας.

 

  1. Πιστοποιητικό Άσκησης Δικηγορικού Συλλόγου.

(το οποίο έχει παραληφθεί από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο)

 

  1.    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  2. 4.   Αντίγραφο Πανεπιστημιακού Πτυχίου

 

  1. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 65 ευρώ, που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία», όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016»

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ   ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-4-2016

ΣΑΒΒΑΤΟ 23-4-2016 ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24-4-2016.