Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Χορηγούμενες ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε. μηνός Σεπτεμβρίου

Χορηγούμενες ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε. μηνός Σεπτεμβρίου

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα *1/9/2015*-*30/9/2015*, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού *303.615,79* ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 25.520,00 ευρώ σε 31 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 20.000,00 ευρώ σε 25 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 218.608,69 ευρώ σε 22 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 39.130,43 ευρώ σε 4 μέλη

Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 356,67 ευρώ σε 2 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.|
ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ