Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων Ν 3463/2006