Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποφάσεις Γ.Σ. ΛΕΔΕ – 19/12/2015

Αποφάσεις Γ.Σ. ΛΕΔΕ – 19/12/2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ:210-8822076 Φαξ: 210-8822914 email: [email protected]

Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. πρωτ. 2297
Πληροφορίες: Έλενα Πίτσιλλου

Προς
-τους Πρόεδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση αποφάσεων της Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την με αριθ 50/19-12-2015 έκτακτη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις του ΔΣ, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Παρέχει την δυνατότητα στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που οφείλουν συνδρομές, να καταβάλλουν αυτές με διακανονισμό σε δόσεις.

(Οι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη σε διακανονισμό, αναγράφονται σε κείμενο που έχει αναρτηθεί στο site του Λ.Ε.Δ.Ε. www.lede.gr και εσωκλείουμε σχετικά έντυπα)

  1. Παρέχει την δυνατότητα εγγραφής σε νέα μέλη δικηγόρους, που ορκίσθηκαν από 1/1/2011 και συνέχεια, με ειδικά προνόμια (με παροχή των ενισχύσεων, χωρίς συνδρομή εγγραφής, χωρίς καταβολή της τακτικής συνδρομής για τρία χρόνια).

(Οι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή, αναγράφονται σε κείμενο που έχει αναρτηθεί στο site του Λ.Ε.Δ.Ε. www.lede.gr και εσωκλείουμε σχετικά έντυπα)

Γ. Σε ότι αφορά την νέα εισφορά-πόρο της Κ.Υ.Α. 61247/2015 που ισχύει από 1/9/2015:
Η εισφορά θα καταβάλλεται από τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών που εκδίδει το μέλος σε κάθε δικηγορικό σύλλογο-μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε..
Η εισφορά θα αποδίδεται από τον δικηγορικό σύλλογο στον Λ.Ε.Δ.Ε., άτοκα, μέχρι την τελευταία ημέρα του επομένου μηνός τον οποίο αφορά.
Το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας εισφοράς, θα επιδοτεί-μειώνει την τακτική συνδρομή των μελών του κάθε συλλόγου προς το Λ.Ε.Δ.Ε..
Η επιδότηση-μείωση της τακτικής συνδρομής του μέλους, θα αφορά συνδρομές από 1-9-2015 και εντεύθεν και θα γίνεται κατ’ αναλογία του χρόνου συμμετοχής του μέλους στον Λ.Ε.Δ.Ε..
Τα μέλη που θα καταβάλλουν ετησίως, με την διαδικασία των γραμματίων προκαταβολής εισφορών, ποσό μεγαλύτερο των 408,00 ευρώ, θεωρείται ότι έχουν εξοφλήσει και την τακτική συνδρομή, ισόποση σήμερα, προς το Λ.Ε.Δ.Ε..
Σε περίπτωση που το εισπραχθέν ποσό της εισφοράς, υπερκαλύπτει το συνολικό οφειλόμενο προς το Λ.Ε.Δ.Ε. ποσό των τακτικών συνδρομών των μελών του δικηγορικού συλλόγου, αυτό θα μεταφέρεται στα έσοδα του Λ.Ε.Δ.Ε., με υπολογαριασμό του ως άνω συλλόγου και θα πιστωθεί στα μέλη του σε επόμενες χρήσεις.
Η διαδικασία του τρόπου και του ποσού της επιδότησης-μείωσης της τακτικής συνδρομής ανά μέλος, μετά από εξουσιοδότηση της Γ.Σ., ανατέθηκε στο χώρο της αποφασιστικής αρμοδιότητας του ΔΣ του Λ.Ε.Δ.Ε. και προς τούτο θα εκδοθεί αναλυτική ενημέρωση πριν από το τέλος Ιανουαρίου 2016.
Η τακτική συνδρομή προς το Λ.Ε.Δ.Ε. από 01-01-2016 και εντεύθεν θα καταβάλλεται από τα μέλη του ετησίως και όχι ανά τετράμηνο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, μετά το τέλος του έτους στο οποίο αυτή αφορά, με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, (π.χ για την τακτική συνδρομή του έτους 2016 μέχρι την 31-01-2017), ώστε να είναι εφικτός και ο υπολογισμός του ποσού που θα εισπραχθεί μέσω της εισφοράς των γραμματίων προκαταβολής προκειμένου να προκύψει το ποσό της επιδότησης-μείωσης της συνδρομής του μέλους.
Ειδικότερα για τις συνδρομές τετραμήνου 1/9/2015-31/12/2015, ως καταληκτικός χρόνος καταβολής ορίζεται η 31/1/2016.

(αναλυτικότερες οδηγίες εφαρμογής θα δοθούν με νέα εγκύκλιο του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., πριν από το τέλος Ιανουαρίου 2016)

Δ. Το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του κάθε μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., να εκδίδεται στον οικείο δικηγορικό σύλλογο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 61 παρ.1 του Ν 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), υποχρέωση την οποία έχει άλλωστε ο κάθε δικηγόρος.
Ε. Τέλος ετέθη υπόψη της Γ.Σ. η απόφαση του Δ.Σ. για διαγραφή μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. και δικαστική διεκδίκηση των οφειλών-συνδρομών που κινδυνεύουν να υποκύψουν σε παραγραφή μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που τάχθηκε με ενημερωτικές επιστολές.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ

Συνημμένα:
Ενημερωτικό έντυπο για τους διακανονισμούς και υπόδειγμα αίτησης.
Ενημερωτικό έντυπο για τις νέες εγγραφές και υπόδειγμα αίτησης.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Διακανονισμοί των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών σε δόσεις

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ. 50/19-12-2015 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη πρόταση του ΔΣ του Λ.Ε.Δ.Ε., αποφάσισε να χορηγήσει την δυνατότητα στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που οφείλουν συνδρομές μέχρι και 31-8-2015, να καταβάλλουν τις οφειλές τους τμηματικά, με διακανονισμό σε δόσεις, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

  1. Το ευεργέτημα του διακανονισμού θα αφορά βεβαιωθείσες συνδρομές προς το Λ.Ε.Δ.Ε., μέχρι και 31/8/2015
  2. Η ένταξη στον διακανονισμό θα γίνεται με υποβολή σχετικής αίτησης από το μέλος, που θα υποβληθεί στον Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την 30/4/2016
  3. Η καταβολή των οφειλών καθίσταται έντοκη και ως επιτόκιο ορίζεται το ήμισυ του δικαιοπρακτικού τόκου, όπως ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για ένταξη στον διακανονισμό
  4. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 50,00 ευρώ
  5. Ο διακανονισμός των οφειλών γίνεται σε μηνιαίες δόσεις και κατ’ ανώτατο όριο σε 36 μηνιαίες δόσεις
  6. Ως ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης ορίζεται η τελευταία ημέρα του επομένου της αίτησης μηνός
  7. Απώλεια ευεργετήματος διακανονισμού επέρχεται στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής 3 συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων

Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2015
Από το Λ.Ε.Δ.Ε.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

(σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. στην αριθ. 50/19-12-2015 συνεδρίασή της )

ΑΙΤΗΣΗ Ονοματεπώνυμο………………………………………………………………………Δικηγορικός Σύλλογος……………………………………………………………… Αριθμός Μητρώου Λ.Ε.Δ.Ε………………………………………………
Διεύθυνση αλληλογραφίας……………………………………………………. Τηλέφωνο………………………….……………… Φαξ…………………………………….…………..
e-mail……………………………………………….

ΠΡΟΣ ΤΟ Λ.Ε.Δ.Ε.

Παρακαλώ για την ένταξή μου σε διακανονισμό των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών μου.
Επιθυμώ να καταβάλλω τις οφειλές μου, σε ……………….μηνιαίες δόσεις.

Δηλώνω δε ότι έχω ενημερωθεί για τους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν τον διακανονισμό των οφειλών μου.

Ημερομηνία…………………………..

Ο/Η αιτών/αιτούσα …………… (υπογραφή)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Προνόμια σε μέλη που έχουν ορκισθεί μετά την 1-1-2011

Η Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την με αριθ. 50/19-12-2015 συνεδρίασή της, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε να δώσει την δυνατότητα στα νέα μέλη που επιθυμούν να εγγραφούν στο Λ.Ε.Δ.Ε. για πρώτη φορά και που έχουν ορκισθεί δικηγόροι μετά την 1/1/2011, παρέχοντας ειδικά προνόμια, ως εξής:

Τα μέλη των δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας που έχουν ορκισθεί μετά την 1/1/2011 και δεν έχουν εγγραφεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
(Για υπόδειγμα αίτησης πατήστε εδώ)

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται :
-από πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου, όπου θα αναγράφονται η ημερομηνία ορκωμοσίας και εγγραφής στον σύλλογο, ο αριθμός μητρώου του μέλους και οι υπηρεσιακές του μεταβολές και
-φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητος

Η εγγραφή στο Λ.Ε.Δ.Ε. είναι δωρεάν, χωρίς ποσό για εισφορά εγγραφής και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., ισχύει από την ημέρα πρωτοκόλλησής της στο πρωτόκολλο του Λ.Ε.Δ.Ε.

Τα νεοεγγραφέντα μέλη:
(α) δεν θα έχουν υποχρέωση καταβολής τακτικής συνδρομής προς το Λ.Ε.Δ.Ε., για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους

(β) θα δικαιούνται απολύτως των παροχών-ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του

(γ) από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., θα καταβάλλουν μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών την εισφορά-πόρο υπέρ του Λ.Ε.Δ.Ε. της Κ.Υ.Α. 61247/2015,τα οποία θα εκδίδουν στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, όταν και εφόσον πρόκειται να παραστούν στο Δικαστήριο ή να ασκήσουν ένδικα βοηθήματα-ένδικα μέσα για λογαριασμό των εντολέων τους.

Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2015
Από το Λ.Ε.Δ.Ε.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Λ.Ε.Δ.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………..…………
ΟΝΟΜΑ……………………………………………………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………………………………………….

ΑΡΙΘ. ΑΣΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ………………………………..………
ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ……………………………………………………….

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…………………………………….………….
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ…………………………….……………….… ΤΗΛ……………………………………………………EMAIL……………

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ……………………………………………….. ΣΥΛΛΟΓΟΣ……………………………….……………….
ΗΜΕΡ. ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ…………………………………….
ΗΜΕΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Δ.Σ. ……………………..…

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.) ΑΧΑΡΝΩΝ 29-10439 ΑΘΗΝΑ

Παρακαλώ για την εγγραφή μου στο Λ.Ε.Δ.Ε
Δηλώνω δε υπεύθυνα ότι τα προσωπικά στοιχεία που αναγράφω παραπάνω είναι αληθή και σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου θα ενημερώσω το Λ.Ε.Δ.Ε.
Επίσης δηλώνω ότι:
1/ Δέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., του Κανονισμού Λειτουργίας του και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε. των οποίων έχω λάβει γνώση.

2/ Εξουσιοδοτώ τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού μου Συλλόγου, για την εκπροσώπησή μου στα Συλλογικά Όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε., καθώς και για την παρακράτηση και αποστολή των αναγκαίων χρηματικών ποσών που απαιτούνται για την εξόφληση των οικονομικών μου υποχρεώσεων ως μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. ,που ορίζονται από τις διατάξεις του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.
Σε κάθε περίπτωση που δεν παρακρατηθούν και δεν καταβληθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις μου από τον Σύλλογό μου, θα καταβάλλω εξ ιδίων τα οφειλόμενα ποσά συνδρομών στο Λ.Ε.Δ.Ε.

3/ Παραιτούμαι από οποιοδήποτε δικαίωμά μου στην περιουσία του Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης και για επιστροφή των εισφορών που θα έχω καταβάλλει στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την αποχώρησή μου ή αποβολή μου ή την απώλεια της ιδιότητας του μέλους, έστω και αν αυτό στηρίζεται στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού και

4/ Θα γνωρίσω εγγράφως στο Λ.Ε.Δ.Ε. κάθε μεταβολή των στοιχείων που δηλώνω και η οποία θα συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητός μου ως μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε.

Ηµεροµηνία…………………… ( Ο αιτών-δηλών / Η αιτούσα-δηλούσα)