Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποχή Δικηγόρων Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης από διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών

Αποχή Δικηγόρων Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης από διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης συντάσσεται με την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας της 9/6/2021 και αποφάσισε :

Την αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους από την 23/6/2021 έως και την 31/7/2021 από την εκτελεστική διαδικασία για επίσπευση πλειστηριασμών, σε βάρος της πρώτης κατοικίας, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2021, σύμφωνα με την επικυρωθείσα απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις, αλλά κυρίως, δεν έχει συσταθεί ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης».
Ειδικότερα «Α) Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων.
Ειδικά στη περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου , προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α ΚΠολΔ).
Β) Την αποχή από τη σύνταξη , υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθ.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων) , και στην οποία επιβάλλεται τελικά defact υπογραφή της από δικηγόρο Γ) Την αποχή από την υπογραφή ής προς εκτέλεση(άρθ·927 ΚΠολΔ)