Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Kατάργηση επικυρώσιμου από 01/01/2017 – Ν. 4387/2016

Kατάργηση επικυρώσιμου από 01/01/2017 – Ν. 4387/2016

Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/ 1960 (Α’164) όπως προστέθηκε με την περίπτωση α’ της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α’230), καταργείται.»